இசைத்தமிழ்

இசைப்படிகள்
கேட்கக் கூடலையே கெத்து வாத்தியம்!
கஞ்சக் கருவிகள்
வகைவகையான வீணைகள்!
தமிழர் வாசித்த முதல் இசைச்கருவி!
சங்க இலக்கியத்தில் இசைமருத்துவம்
தமிழர் இசைக்கருவிகள்
தமிழிசை வரலாறு

தமிழிசைப்பண்கள் : திரு சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா அவர்கள் எழுதும் தொடர்
உலகின் முதல் இசை தமிழிசையே! அறிமுகம் : தொடர் 01-03
தமிழிசைப்பண்கள் – முகவுரை : தொடர் 04-08
கருநாடக இசையின் முன்னோடிகள் : தொடர் 09
இசைத்தமிழின் தொன்மை : தொடர் 10-12
இசைத்தமிழின் தொன்மை – அகத்திய முனி : தொடர் 13,14

இசைத்தமிழின் தொன்மை – தொல்காப்பியம் : தொடர் 15-19
இசைத்தமிழின் தொன்மை – பழந்தமிழிசையில் பண்கள் : தொடர் 20-22
பழந்தமிழிசையில் பண்கள் – எட்டுத்தொகை நூல்கள் 1 : தொடர் 23-27
பழந்தமிழிசையில் பண்கள் – எட்டுத்தொகை நூல்கள் 2 : தொடர் 28-30
பழந்தமிழிசையில் பண்கள் – ஆற்றுப்படை நூல்கள் : தொடர் 31-36

பழந்தமிழிசையில் பண்கள் – சங்கம் மருவிய காலம் – பதினென்கீழ்கணக்கு நூல்கள் : தொடர் 37,38,39 & 41-43
பழந்தமிழிசையில் பண்கள் – சங்கம் மருவிய காலம் – சிலப்பதிகாரம் 1 : தொடர் 40 & 44 -51
பழந்தமிழிசையில் பண்கள் – சங்கம் மருவிய காலம் – சிலப்பதிகாரம் 2 : தொடர் 52-60
பழந்தமிழிசையில் பண்கள் – சைவத்திருமுறைகள் : தொடர் 61-67

இசைத்தமிழ் வரலாறு :திரு சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா அவர்கள் எழுதிய தொடர்
முதலாம்பாகம்
இசைத்தமிழ் வரலாறு : இசையமுதம் : தொடர் 01-09
பழந்தமிழ் இசை – இசைக்கருவிகள் – நரம்புக்கருவிகள் : தொடர் 10–12 & 24
பழந்தமிழ் இசை – இசைக்கருவிகள் – தோற்கருவிகள் : தொடர் 13-20
பழந்தமிழ் இசை – இசைக்கருவிகள் – காற்றுக்கருவிகள் : தொடர் 21-23
பழந்தமிழ் இசை – இசைக்கருவிகள் – சுருதி வாத்தியங்கள்: தொடர் 25,26

இரண்டாம்பாகம்
பழந்தமிழ் இசை – தமிழ் இசையின் வடிவங்கள் : தொடர் 27-32

மூன்றாம்பாகம்
பழந்தமிழ் இசை – தமிழிசையின் கூறுகள் : தொடர் 33-43
தமிழிசையின் நுட்பங்கள்,மேளகர்த்தா இராகங்களும் அவற்றின் நுட்பமான அமைப்பு முறைகளும் : தொடர் 44-50

நான்காம்பாகம்
பழந்தமிழ் இசை – தமிழிசைப்பண்கள் : தொடர் 51-60
தமிழ் இசையின் பண்கள் – தமிழ் மறைப் பண்கள் : தொடர் 61-68
பழந்தமிழ் இசை – தமிழ் இசையின் பண்கள் – பகுதி 01 : தொடர் 69-75
பழந்தமிழ் இசை – தமிழ் இசையின் பண்கள் – பகுதி 02: தொடர் 76-85
பழந்தமிழ் இசை – தமிழ் இசையின் பண்கள் – பகுதி 03: தொடர் 86-91
பழந்தமிழ் இசை – தமிழ் இசையின் பண்கள் – பகுதி 04: தொடர் 92-96