பழந்தமிழிசையில் பண்கள் - சைவத்திருமுறைகள் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

பழந்தமிழிசையில் பண்கள் – சைவத்திருமுறைகள் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

தமிழிசைப்பண்கள் உலகின் முதல் இசை தமிழிசையே!! இசைத்தமிழின் தொன்மை – 61 பழந்தமிழிசையில் பண்கள் “பண்ணும்பத மேழும்பல வோசைத் தமிழவையும் உண்ணின்றதொர் சுவையுமுறு தாளத்தொலி பலவும் மண்ணும்புன லுயிரும்வரு காற்றுஞ்சுடர் மூன்றும் விண்ணும்முழு தானானிடம் வீழிம் மிழலையே” (பண் : நட்டபாடை, திருஞானசம்பந்தர்)பொழிப்புரை: இசையும், அதற்கு அடிப்படையான ஏழு சுரங்களும் வல்லோசை, மெல்லோசை முதலியனவற்றையுடைய தமிழும் உள்ளத்துணர்வாகிய சுவையும்,…

சங்கம் மருவிய காலம் - சிலப்பதிகாரம் 2 : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

சங்கம் மருவிய காலம் – சிலப்பதிகாரம் 2 : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

தமிழிசைப்பண்கள் – உலகின் முதல் இசை தமிழிசையே!! இசைத்தமிழின் தொன்மை – 52 பழந்தமிழிசையில் பண்கள் சங்கம் மருவிய காலம் (300-700) சிலப்பதிகாரம் – 9 சிலப்பதிகாரம் தமிழரின் இசையறிவுக் கருவூலம் கானல் வரி கானல் வரி என்பது கடற்கரைச் சூழலில் பாடப்படும் இசைப்பாடல்களாகும். கடற்கரை வந்த கோவலனும், மாதவியும் யாழிசையுடன் சேர்த்து கானல்வரிப் பாடல்களைப் பாடுகின்றனர். இறுதியில்,…

சங்கம் மருவிய காலம் - சிலப்பதிகாரம் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

சங்கம் மருவிய காலம் – சிலப்பதிகாரம் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

தமிழிசைப்பண்கள் – உலகின் முதல் இசை தமிழிசையே!! இசைத்தமிழின் தொன்மை – 40 சங்கம் மருவிய காலம் (300-700) கி.பி 300-கி.பி 700 வரை தமிழ் இலக்கிய வழக்கத்தில் சங்கம் மருவிய காலம் எனப்படுகிறது. இக்காலத்திலேயே பெளத்த சமண தமிழ்க் காப்பியங்கள் தோன்றலாயின. பெளத்த தமிழ்க் காப்பியங்கள் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை குண்டலகேசி சமண தமிழ் காப்பியங்கள்…

சங்கம் மருவிய காலம் - பதினென்கீழ்கணக்கு நூல்கள் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

சங்கம் மருவிய காலம் – பதினென்கீழ்கணக்கு நூல்கள் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

தமிழிசைப்பண்கள் – உலகின் முதல் இசை தமிழிசையே!! இசைத்தமிழின் தொன்மை –  பழந்தமிழிசையில் பண்கள் சங்கம் மருவிய காலம் (300-700) பதினென்கீழ்கணக்கு நூல்கள் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் குறித்த வெண்பா “நாலடி, நான்மணி, நா நாற்பது, ஐந்திணை, முப்பால், கடுகம், கோவை, பழமொழி, மாமூலம், இன்னிலைய காஞ்சியோடு,ஏலாதி என்பவே, கைந்நிலைய வாம்கீழ்க்கணக்கு.” கி.பி 300-கி.பி 700…

பழந்தமிழிசையில் பண்கள் - பஞ்சமரபு : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

பழந்தமிழிசையில் பண்கள் – பஞ்சமரபு : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

தமிழிசைப்பண்கள் உலகின் முதல் இசை தமிழிசையே!! இசைத்தமிழின் தொன்மை – 37 பழந்தமிழிசையில் பண்கள் பஞ்சமரபு “பண்ணோர் பதினேழாம் பண்ணியல் பத்தேழாம் எண்ணுந் திறமிரண்டும் பத்தென்ப – நண்ணிய நாலாந் திறத்திற மோர் நான்கு முளப்படப் பாலாய பண் நூற்றுமூன்று.” பஞ்சமரபு நூலின் ஆசிரியர் அறிவனார் இந்த விளக்கத்தை ஒரு வெண்பாவில் தருகிறார். சங்க இலக்கியங்களில்…

உருவகம் - உவமை - படிமம் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

உருவகம் – உவமை – படிமம் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

படிமம் என்றால் என்ன?? தொடர்- 1 கவிதை என்றால் என்ன?? யானையைப் பார்த்த குருடர்களைப் போலவே தடவிப்பார்த்தே… “இதுதான் கவிதை” என்று இன்றும் எழுதிக் கொண்டிருக்கின்றோம். வேறொன்றுமல்ல… நெற்கொழுதாசனின் “வெளிச்சம் என் மரணகாலம்” என்ற கவிதைத் தொகுப்பு… எப்படியோ என் விலாசம் தேடிக்கண்டுபிடித்து வந்து சேர்ந்துவிட்டது. புரட்டினேன்… ஒன்றுமே புரியவில்லை!! இது என்னடா… பாண்டி நாட்டுக்கே வந்த சோதனையா??…

பழந்தமிழிசையில் பண்கள் - ஆற்றுப்படை நூல்கள் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

பழந்தமிழிசையில் பண்கள் – ஆற்றுப்படை நூல்கள் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

தமிழிசைப்பண்கள் – உலகின் முதல் இசை தமிழிசையே!! இசைத்தமிழின் தொன்மை –பழந்தமிழிசையில் பண்கள் ஆற்றுப்படை நூல்கள் திருமுருகாற்றுப்படை பொருநராற்றுப்படை சிறுபாணாற்றுப்படை பெரும்பாணாற்றுப்படை கூத்தராற்றுப்படை சங்க இலக்கியமான பத்துப்பாட்டில் ஐந்து ஆற்றுப்படை நூல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. திருமுருகாற்றுப்படை முருகனின் அருளைப் பெறுவதற்காகவும் பிற நான்கும் அரசனின் புகழ்பாடி அவன் கொடுக்கும் கொடைப்பொருளைப் பெறுவதற்காகவும் பாடப்பட்டுள்ளன. திருமுருகாற்றுப்படை முருகனின் அருள்,…

பழந்தமிழிசையில் பண்கள் – எட்டுத்தொகை நூல்கள் 2 : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

பழந்தமிழிசையில் பண்கள் – எட்டுத்தொகை நூல்கள் 2 : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

தமிழிசைப்பண்கள் உலகின் முதல் இசை தமிழிசையே!! இசைத்தமிழின் தொன்மை – 28 பழந்தமிழிசையில் பண்கள் – எட்டுத்தொகை நூல்கள் பதிற்றுப்பத்து-1 எட்டுத்தொகை நூல்களுள் இதுவும் ஒன்றாகும். இது சேர மன்னர்கள் பதின்மரைப் பற்றி பத்துப் புலவர்கள் பத்துப் பத்தாகப் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பு. இந்த நூலில் முதற் பத்தும், இறுதிப் பத்தும் கிடைக்கவில்லை. ஏனைய எட்டுப் பத்துகளே…