சிவனின் தமிழ்ப் பெயர்கள்

 Tamil names of Lord Shiva – சிவனின்  தமிழ்ப் பெயர்கள்

 1. Adaikkalam Kaththan – அடைக்கலம் காத்தான்
 2. Adaivarkkamudhan – அடைவார்க்கமுதன்
 3. Adaivorkkiniyan – அடைவோர்க்கினியன்
 4. Adalarasan – ஆடலரசன்
 5. Adalazagan – ஆடலழகன்
 6. Adalerran – அடலேற்றன்
 7. Adalvallan – ஆடல்வல்லான்
 8. Adalvidaippagan – அடல்விடைப்பாகன்
 9. Adalvidaiyan – அடல்விடையான்
 10. Adangakkolvan – அடங்கக்கொள்வான்
 11. Adarchadaiyan – அடர்ச்சடையன்
 12. Adarko – ஆடற்கோ
 13. Adhaladaiyan – அதலாடையன்
 14. Adhi – ஆதி
 15. Adhibagavan – ஆதிபகவன்
 16. Adhipuranan – ஆதிபுராணன்
 17. Adhiraiyan – ஆதிரையன்
 18. Adhirthudiyan – அதிர்துடியன்
 19. Adhirunkazalon – அதிருங்கழலோன்
 20. Adhiyannal – ஆதியண்ணல்
 21. Adikal – அடிகள்
 22. Adiyarkkiniyan – அடியார்க்கினியான்
 23. Adiyarkkunallan – அடியார்க்குநல்லான்
 24. Adumnathan – ஆடும்நாதன்
 25. Agamabodhan – ஆகமபோதன்
 26. Agamamanon – ஆகமமானோன்
 27. Agamanathan – ஆகமநாதன்
 28. Aimmukan – ஐம்முகன்
 29. Aindhadi – ஐந்தாடி
 30. Aindhukandhan – ஐந்துகந்தான்
 31. Ainniraththannal – ஐந்நிறத்தண்ணல்
 32. Ainthalaiyaravan – *ஐந்தலையரவன்
 33. Ainthozilon – ஐந்தொழிலோன்
 34. Aivannan – ஐவண்ணன்
 35. Aiyamerpan – ஐயமேற்பான்
 36. Aiyan – ஐயன்
 37. Aiyar – ஐயர்
 38. Aiyaranindhan – ஐயாறணிந்தான்
 39. Aiyarrannal – ஐயாற்றண்ணல்
 40. Aiyarrarasu – ஐயாற்றரசு
 41. Akandan – அகண்டன்
 42. Akilankadandhan – அகிலங்கடந்தான்
 43. Alagaiyanrozan – அளகையன்றோழன்
 44. Alakantan – ஆலகண்டன்
 45. Alalamundan – ஆலாலமுண்டான்
 46. Alamarchelvan – ஆலமர்செல்வன்
 47. Alamardhevan – ஆலமர்தேன்
 48. Alamarpiran – ஆலமர்பிரான்
 49. Alamidarran – ஆலமிடற்றான்
 50. Alamundan – ஆலமுண்டான்
 51. Alan – ஆலன்
 52. Alaniizalan – ஆலநீழலான்
 53. Alanthurainathan – ஆலந்துறைநாதன்
 54. Alappariyan – அளப்பரியான்
 55. Alaramuraiththon – ஆலறமுறைத்தோன்
 56. Alavayadhi – ஆலவாய்ஆதி
 57. Alavayannal – ஆலவாயண்ணல்
 58. Alavilan – அளவிலான்
 59. Alavili – அளவிலி
 60. Alavilpemman – ஆலவில்பெம்மான்
 61. Aliyan – அளியான்
 62. Alnizarkadavul – ஆல்நிழற்கடவுள்
 63. Alnizarkuravan – ஆல்நிழற்குரவன்
 64. Aluraiadhi – ஆலுறைஆதி
 65. Amaivu – அமைவு
 66. Amaiyanindhan – ஆமையணிந்தன்
 67. Amaiyaran – ஆமையாரன்
 68. Amaiyottinan – ஆமையோட்டினன்
 69. Amalan – அமலன்
 70. Amararko – அமரர்கோ
 71. Amararkon – அமரர்கோன்
 72. Ambalakkuththan – அம்பலக்கூத்தன்
 73. Ambalaththiisan – அம்பலத்தீசன்
 74. Ambalavan – அம்பலவான்
 75. Ambalavanan – அம்பலவாணன்
 76. Ammai – அம்மை
 77. Amman – அம்மான்
 78. Amudhan – அமுதன்
 79. Amudhiivallal – அமுதீவள்ளல்
 80. Anaiyar – ஆனையார்
 81. Anaiyuriyan – ஆனையுரியன்
 82. Anakan – அனகன்
 83. Analadi – அனலாடி
 84. Analendhi – அனலேந்தி
 85. Analuruvan – அனலுருவன்
 86. Analviziyan – அனல்விழியன்
 87. Anandhakkuththan – ஆனந்தக்கூத்தன்
 88. Anandhan – ஆனந்தன்
 89. Anangkan – அணங்கன்
 90. Ananguraipangan – அணங்குறைபங்கன்
 91. Anarchadaiyan – அனற்சடையன்
 92. Anarkaiyan – அனற்கையன்
 93. Anarrun – அனற்றூண்
 94. Anathi – அனாதி
 95. Anay – ஆனாய்
 96. Anban – அன்பன்
 97. Anbarkkanban – அன்பர்க்கன்பன்
 98. Anbudaiyan – அன்புடையான்
 99. Anbusivam – அன்புசிவம்
 100. Andakai – ஆண்டகை
 101. Andamurththi – அண்டமூர்த்தி
 102. Andan – அண்டன்
 103. Andan – ஆண்டான்
 104. Andavan – ஆண்டவன்
 105. Andavanan – அண்டவாணன்
 106. Andhamillariyan – அந்தமில்லாரியன்
 107. Andhivannan – அந்திவண்ணன்
 108. Anekan – அனேகன்/அநேகன்
 109. Angkanan – அங்கணன்
 110. Anip Pon – ஆணிப் பொன்
 111. Aniyan – அணியன்
 112. Anna – அண்ணா
 113. Annai – அன்னை
 114. Annamalai – அண்ணாமலை
 115. Annamkanan – அன்னம்காணான்
 116. Annal – அண்ணல்
 117. Anthamillan – அந்தமில்லான்
 118. Anthamilli – அந்தமில்லி
 119. Anthanan – அந்தணன்
 120. Anthiran – அந்திரன்
 121. Anu – அணு
 122. Anychadaiyan – அஞ்சடையன்
 123. Anychadiyappan – அஞ்சாடியப்பன்
 124. Anychaikkalaththappan – அஞ்சைக்களத்தப்பன்
 125. Anychaiyappan – அஞ்சையப்பன்
 126. Anychezuththan – அஞ்செழுத்தன்
 127. Anychezuththu – அஞ்செழுத்து
 128. Appanar – அப்பனார்
 129. Araamuthu – ஆராஅமுது
 130. Aradharanilayan – ஆறாதாரநிலயன்
 131. Araiyaniyappan – அறையணியப்பன்
 132. Arakkan – அறக்கண்
 133. Arakkodiyon – அறக்கொடியோன்
 134. Aran – அரன்
 135. Aranan – ஆரணன்
 136. Araneri – அறநெறி
 137. Aranivon – ஆறணிவோன்
 138. Araravan – ஆரரவன்
 139. Arasu – அரசு
 140. Araththurainathan – அரத்துறைநாதன்
 141. Aravachaiththan – அரவசைத்தான்
 142. Aravadi – அரவாடி
 143. Aravamudhan – ஆராவமுதன்
 144. Aravan – அறவன்
 145. Aravaniyan – அரவணியன்
 146. Aravanychudi – அரவஞ்சூடி
 147. Aravaraiyan – அரவரையன்
 148. Aravarcheviyan – அரவார்செவியன்
 149. Aravaththolvalaiyan – அரவத்தோள்வளையன்
 150. Aravaziandhanan – அறவாழிஅந்தணன்
 151. Aravendhi – அரவேந்தி
 152. Aravidaiyan – அறவிடையான்
 153. Arazagan – ஆரழகன்
 154. Arccithan – அர்ச்சிதன்
 155. Archadaiyan – ஆர்சடையன்
 156. Areruchadaiyan – ஆறேறுச்சடையன்
 157. Areruchenniyan – ஆறேறுச்சென்னியன்
 158. Arikkumariyan – அரிக்குமரியான்
 159. Arivaipangan – அரிவைபங்கன்
 160. Arivan – அறிவன்
 161. Arivu – அறிவு
 162. Arivukkariyon – அறிவுக்கரியோன்
 163. Ariya Ariyon – அரியஅரியோன்
 164. Ariya Ariyon – அறியஅரியோன்
 165. Ariyan – ஆரியன்
 166. Ariyan – அரியான்
 167. Ariyasivam – அரியசிவம்
 168. Ariyavar – அரியவர்
 169. Ariyayarkkariyan – அரியயற்க்கரியன்
 170. Ariyorukuran – அரியோருகூறன்
 171. Arpudhak Kuththan – அற்புதக்கூத்தன்
 172. Arpudhan – அற்புதன்
 173. Aru – அரு
 174. Arul – அருள்
 175. Arulalan – அருளாளன்
 176. Arulannal – அருளண்ணல்
 177. Arulchodhi – அருள்சோதி
 178. Arulirai – அருளிறை
 179. Arulvallal – அருள்வள்ளல்
 180. Arulvallal Nathan – அருள்வள்ளல்நாதன்
 181. Arulvallan – அருள்வல்லான்
 182. Arumalaruraivan – அறுமலருறைவான்
 183. Arumani – அருமணி
 184. Arumporul – அரும்பொருள்
 185. Arunmalai – அருண்மலை
 186. Arunthunai – அருந்துணை
 187. Aruran – ஆரூரன்
 188. Arurchadaiyan – ஆறூர்ச்சடையன்
 189. Arurmudiyan – ஆறூர்முடியன்
 190. Arut Kuththan – அருட்கூத்தன்
 191. Arutchelvan – அருட்செல்வன்
 192. Arutchudar – அருட்சுடர்
 193. Aruththan – அருத்தன்
 194. Arutperunychodhi – அருட்பெருஞ்சோதி
 195. Arutpizambu – அருட்பிழம்பு
 196. Aruvan – அருவன்
 197. Aruvuruvan – அருவுருவன்
 198. Arvan – ஆர்வன்
 199. Athikunan – அதிகுணன்
 200. Athimurththi – ஆதிமூர்த்தி
 201. Athinathan – ஆதிநாதன்
 202. Athipiran – ஆதிபிரான்
 203. Athisayan – அதிசயன்
 204. Aththan – அத்தன்
 205. Aththan – ஆத்தன்
 206. Aththichudi – ஆத்திச்சூடி
 207. Atkondan – ஆட்கொண்டான்
 208. Attugappan – ஆட்டுகப்பான்
 209. Attamurthy – அட்டமூர்த்தி
 210. Avanimuzudhudaiyan – அவனிமுழுதுடையான்
 211. Avinasi – அவிநாசி
 212. Avinasiyappan – அவிநாசியப்பன்
 213. Avirchadaiyan – அவிர்ச்சடையன்
 214. Ayavandhinathan – அயவந்திநாதன்
 215. Ayirchulan – அயிற்சூலன்
 216. Ayizaiyanban – ஆயிழையன்பன்
 217. Azagukadhalan – அழகுகாதலன்
 218. Azakan – அழகன்
 219. Azal Vannan – அழல்வண்ணன்
 220. Azalarchadaiyan – அழலார்ச்சடையன்
 221. Azalmeni – அழல்மேனி
 222. Azarkannan – அழற்கண்ணன்
 223. Azarkuri – அழற்குறி
 224. Azicheydhon – ஆழிசெய்தோன்
 225. Azi Indhan – ஆழி ஈந்தான்
 226. Azivallal – ஆழிவள்ளல்
 227. Azivilan – அழிவிலான்
 228. Aziyan – ஆழியான்
 229. Aziyar – ஆழியர்
 230. Aziyarulndhan – ஆழியருள்ந்தான்
 231. Bagampennan – பாகம்பெண்ணன்
 232. Bagampenkondon – பாகம்பெண்கொண்டோன்
 233. Budhappadaiyan – பூதப்படையன்
 234. Budhavaninathan – பூதவணிநாதன்
 235. Buvan – புவன்
 236. Buvanankadandholi – புவனங்கடந்தொளி
 237. Chadaimudiyan – சடைமுடியன்
 238. Chadaiyan – சடையன்
 239. Chadaiyandi – சடையாண்டி
 240. Chadaiyappan – சடையப்பன்
 241. Chalamanivan – சலமணிவான்
 242. Chalamarchadaiyan – சலமார்சடையன்
 243. Chalanthalaiyan – சலந்தலையான்
 244. Chalanychadaiyan – சலஞ்சடையான்
 245. Chalanychudi – சலஞ்சூடி
 246. Chandhavenpodiyan – சந்தவெண்பொடியன்
 247. Changarthodan – சங்கார்தோடன்
 248. Changarulnathan – சங்கருள்நாதன்
 249. Chandramouli – சந்ரமௌலி
 250. Chargunanathan – சற்குணநாதன்
 251. Chattainathan – சட்டைநாதன்
 252. Chattaiyappan – சட்டையப்பன்
 253. Chekkarmeni – செக்கர்மேனி
 254. Chemmeni – செம்மேனி
 255. Chemmeni Nathan – செம்மேனிநாதன்
 256. Chemmeniniirran – செம்மேனிநீற்றன்
 257. Chemmeniyamman – செம்மேனியம்மான்
 258. Chempavalan – செம்பவளன்
 259. Chemporchodhi – செம்பொற்சோதி
 260. Chemporriyagan – செம்பொற்றியாகன்
 261. Chemporul – செம்பொருள்
 262. Chengkankadavul – செங்கன்கடவுள்
 263. Chenneriyappan – செந்நெறியப்பன்
 264. Chenychadaiyan – செஞ்சடையன்
 265. Chenychadaiyappan – செஞ்சடையப்பன்
 266. Chenychudarchchadaiyan – செஞ்சுடர்ச்சடையன்
 267. Cherakkaiyan – சேராக்கையன்
 268. Chetchiyan – சேட்சியன்
 269. Cheyizaibagan – சேயிழைபாகன்
 270. Cheyizaipangan – சேயிழைபங்கன்
 271. Cheyyachadaiyan – செய்யச்சடையன்
 272. Chirrambalavanan – சிற்றம்பலவாணன்
 273. Chiththanathan – சித்தநாதன்
 274. Chittan – சிட்டன்
 275. Chivan – சிவன்
 276. Chodhi – சோதி
 277. Chodhikkuri – சோதிக்குறி
 278. Chodhivadivu – சோதிவடிவு
 279. Chodhiyan – சோதியன்
 280. Chokkalingam – சொக்கலிங்கம்
 281. Chokkan – சொக்கன்
 282. Chokkanathan – சொக்கநாதன்
 283. Cholladangan – சொல்லடங்கன்
 284. Chollarkariyan – சொல்லற்கரியான்
 285. Chollarkiniyan – சொல்லற்கினியான்
 286. Chopura Nathan – சோபுரநாதன்
 287. Chudalaippodipusi – சுடலைப்பொடிபூசி
 288. Chudalaiyadi – சுடலையாடி
 289. Chudar – சுடர்
 290. Chudaramaimeni – சுடரமைமேனி
 291. Chudaranaiyan – சுடரனையான்
 292. Chudarchadaiyan – சுடர்ச்சடையன்
 293. Chudarendhi – சுடரேந்தி
 294. Chudarkkannan – சுடர்க்கண்ணன்
 295. Chudarkkozundhu – சுடர்க்கொழுந்து
 296. Chudarkuri – சுடற்குறி
 297. Chudarmeni – சுடர்மேனி
 298. Chudarnayanan – சுடர்நயனன்
 299. Chudaroli – சுடரொளி
 300. Chudarviduchodhi – சுடர்விடுச்சோதி
 301. Chudarviziyan – சுடர்விழியன்
 302. Chulaithiirththan – சூலைதீர்த்தான்
 303. Chulamaraiyan – சூலமாரையன்
 304. Chulappadaiyan – சூலப்படையன்
 305. Dhanu – தாணு
 306. Dhevadhevan – தேவதேவன்
 307. Dhevan – தேவன்
 308. Edakanathan – ஏடகநாதன்
 309. Eduththapadham – எடுத்தபாதம்
 310. Ekamban – ஏகம்பன்
 311. Ekapathar – ஏகபாதர்
 312. Eliyasivam – எளியசிவம்
 313. Ellaiyiladhan – எல்லையிலாதான்
 314. Ellamunarndhon – எல்லாமுணர்ந்தோன்
 315. Ellorkkumiisan – எல்லோர்க்குமீசன்
 316. Emperuman – எம்பெருமான்
 317. Enakkomban – ஏனக்கொம்பன்
 318. Enanganan – ஏனங்காணான்
 319. Enaththeyiran – ஏனத்தெயிறான்
 320. Enavenmaruppan – ஏனவெண்மருப்பன்
 321. Engunan – எண்குணன்
 322. Enmalarchudi – எண்மலர்சூடி
 323. Ennaththunaiyirai – எண்ணத்துனையிறை
 324. Ennattavarkkumirai – எந்நாட்டவர்க்குமிறை
 325. Ennuraivan – எண்ணுறைவன்
 326. Ennuyir – என்னுயிர்
 327. Enrumezilan – என்றுமெழிலான்
 328. Enthai – எந்தை
 329. Enthay – எந்தாய்
 330. En Tholar – எண் தோளர்
 331. Entolan – எண்டோளன்
 332. Entolavan – எண்டோளவன்
 333. Entoloruvan – எண்டோளொருவன்
 334. Eramarkodiyan – ஏறமர்கொடியன்
 335. Ereri – ஏறெறி
 336. Eripolmeni – எரிபோல்மேனி
 337. Eriyadi – எரியாடி
 338. Eriyendhi – எரியேந்தி
 339. Erran – ஏற்றன்
 340. Erudaiiisan – ஏறுடைஈசன்
 341. Erudaiyan – ஏறுடையான்
 342. Erudheri – எருதேறி
 343. Erudhurvan – எருதூர்வான்
 344. Erumbiisan – எரும்பீசன்
 345. Erurkodiyon – ஏறூர்கொடியோன்
 346. Eruyarththan – ஏறுயர்த்தான்
 347. Eyilattan – எயிலட்டான்
 348. Eyilmunreriththan – எயில்மூன்றெரித்தான்
 349. Ezhaipagaththan – ஏழைபாகத்தான்
 350. Ezukadhirmeni – எழுகதிமேனி
 351. Ezulakali – ஏழுலகாளி
 352. Ezuththari Nathan – எழுத்தறிநாதன்
 353. Gangaichchadiayan – கங்கைச்சடையன்
 354. Gangaiyanjchenniyan – கங்கையஞ்சென்னியான்
 355. Gangaichudi – கங்கைசூடி
 356. Gangaivarchadaiyan – கங்கைவார்ச்சடையன்
 357. Gnanakkan – ஞானக்கண்
 358. Gnanakkozunthu – ஞானக்கொழுந்து
 359. Gnanamurththi – ஞானமூர்த்தி
 360. Gnanan – ஞானன்
 361. Gnananayakan – ஞானநாயகன்
 362. Guru – குரு
 363. Gurumamani – குருமாமணி
 364. Gurumani – குருமணி
 365. Idabamurvan – இடபமூர்வான்
 366. Idaimarudhan – இடைமருதன்
 367. Idaiyarrisan – இடையாற்றீசன்
 368. Idaththumaiyan – இடத்துமையான்
 369. Ichan – ஈசன்
 370. Idili – ஈடிலி
 371. Iirottinan – ஈரோட்டினன்
 372. Iisan – ஈசன்
 373. Ilakkanan – இலக்கணன்
 374. Ilamadhichudi – இளமதிசூடி
 375. Ilampiraiyan – இளம்பிறையன்
 376. Ilangumazuvan – இலங்குமழுவன்
 377. Illan – இல்லான்
 378. Imaiyalkon – இமையாள்கோன்
 379. Imaiyavarkon – இமையவர்கோன்
 380. Inaiyili – இணையிலி
 381. Inamani – இனமணி
  Inban – இன்பன்
 382. Inbaniingan – இன்பநீங்கான்
 383. Indhusekaran – இந்துசேகரன்
  Indhuvaz Chadaiyan – இந்துவாழ்சடையன்
 384. Iniyan – இனியன்
 385. Iniyan – இனியான்
 386. Iniyasivam – இனியசிவம்
 387. Irai – இறை
 388. Iraivan – இறைவன்
 389. Iraiyan – இறையான்
 390. Iraiyanar – இறையனார்
 391. Iramanathan – இராமநாதன்
 392. Irappili – இறப்பிலி
 393. Irasasingkam – இராசசிங்கம்
 394. Iravadi – இரவாடி
 395. Iraviviziyan – இரவிவிழியன்
 396. Irilan – ஈறிலான் –
 397. Iruvareththuru – இருவரேத்துரு
 398. Iruvarthettinan – இருவர்தேட்டினன்
 399. Isaipadi – இசைபாடி
 400. Ittan – இட்டன்
 401. Iyalbazagan – இயல்பழகன்
 402. Iyamanan – இயமானன்
 403. Kadaimudinathan – கடைமுடிநாதன்
 404. Kadalvidamundan – கடல்விடமுண்டான்
 405. Kadamba Vanaththirai – கடம்பவனத்திறை
 406. Kadavul – கடவுள்
 407. Kadhir Nayanan – கதிர்நயனன்
 408. Kadhirkkannan – கதிர்க்கண்ணன்
 409. Kaichchinanathan – கைச்சினநாதன்
 410. Kalabayiravan – காலபயிரவன்
 411. Kalai – காளை
 412. Kalaikan – களைகண்
 413. Kalaippozudhannan – காலைப்பொழுதன்னன்
 414. Kalaiyan – கலையான்
 415. Kalaiyappan – காளையப்பன்
 416. Kalakalan – காலகாலன்
 417. Kalakandan – காளகண்டன்
 418. Kalarmulainathan – களர்முளைநாதன்
 419. Kalirruriyan – களிற்றுரியன்
 420. Kalirrurivaipporvaiyan – களிற்றுரிவைப்போர்வையான்
 421. Kallalnizalan – கல்லால்நிழலான்
 422. Kalvan – கள்வன்
 423. Kamakopan – காமகோபன்
 424. Kamalapathan – கமலபாதன்
 425. Kamarkayndhan – காமற்காய்ந்தான்
 426. Kanaladi – கனலாடி
 427. Kanalarchadaiyan – கனலார்ச்சடையன்
 428. Kanalendhi – கனலேந்தி
 429. Kanalmeni – கனல்மேனி
 430. Kanalviziyan – கனல்விழியன்
 431. Kananathan – கணநாதன்
 432. Kanarchadaiyan – கனற்ச்சடையன்
 433. Kanchumandhanerriyan – கண்சுமந்தநெற்றியன்
 434. Kandan – கண்டன்
 435. Kandthanarthathai – கந்தனார்தாதை
 436. Kandikaiyan – கண்டிகையன்
 437. Kandikkazuththan – கண்டிக்கழுத்தன்
 438. Kangkalar – கங்காளர்
 439. Kangkanayakan – கங்காநாயகன்
 440. Kani – கனி
 441. Kanichchivanavan – கணிச்சிவாணவன்
 442. Kanmalarkondan – கண்மலர்கொண்டான்
 443. Kanna – கண்ணா
 444. Kannalan – கண்ணாளன்
 445. Kannayiranathan – கண்ணாயிரநாதன்
 446. Kannazalan – கண்ணழலான்
 447. Kannudhal – கண்ணுதல்
 448. Kannudhalan – கண்ணுதலான்
 449. Kantankaraiyan – கண்டங்கறையன்
 450. Kantankaruththan – கண்டங்கருத்தான்
 451. Kapalakkuththan – காபாலக்கூத்தன்
 452. Kapali – கபாலி
 453. Kapali – காபாலி
 454. Karaikkantan – கறைக்கண்டன்
 455. Karaimidarran – கறைமிடற்றன்
 456. Karaimidarrannal – கறைமிடற்றண்ணல்
 457. Karanan – காரணன்
 458. Karandthaichchudi – கரந்தைச்சூடி
 459. Karaviiranathan – கரவீரநாதன்
 460. Kariyadaiyan – கரியாடையன்
 461. Kariyuriyan – கரியுரியன்
 462. Karpaganathan – கற்பகநாதன்
 463. Karpakam – கற்பகம்
 464. Karraichchadaiyan – கற்றைச்சடையன்
 465. Karraivarchchadaiyan – கற்றைவார்ச்சடையான்
 466. Karumidarran – கருமிடற்றான்
 467. Karuththamanikandar – கறுத்தமணிகண்டர்
 468. Karuththan – கருத்தன்
 469. Karuththan – கருத்தான்
 470. Karuvan – கருவன்
 471. Kathalan – காதலன்
 472. Kattangkan – கட்டங்கன்
 473. Kavalalan – காவலாளன்
 474. Kavalan – காவலன்
 475. Kayilainathan – கயிலைநாதன்
 476. Kayilaikkizavan – கயிலைக்கிழவன்
 477. Kayilaimalaiyan – கயிலைமலையான்
 478. Kayilaimannan – கயிலைமன்னன்
 479. Kayilaippadhiyan – கயிலைப்பதியன்
 480. Kayilaipperuman – கயிலைபெருமான்
 481. Kayilaivendhan – கயிலைவேந்தன்
 482. Kayilaiyamarvan – கயிலையமர்வான்
 483. Kayilaiyan – கயிலையன்
 484. Kayilaiyan – கயிலையான்
 485. Kayilayamudaiyan – கயிலாயமுடையான்
 486. Kayilayanathan – கயிலாயநாதன்
 487. Kazarchelvan – கழற்செல்வன்
 488. Kedili – கேடிலி
 489. Kediliyappan – கேடிலியப்பன்
 490. Kezalmaruppan – கேழல்மறுப்பன்
 491. Kezarkomban – கேழற்கொம்பன்
 492. Kiirranivan – கீற்றணிவான்
 493. Ko – கோ
 494. Kodika Iishvaran – கோடிக்காஈச்வரன்
 495. Kodikkuzagan – கோடிக்குழகன்
 496. Kodukotti – கொடுகொட்டி
 497. Kodumudinathan – கொடுமுடிநாதன்
 498. Kodunkunrisan – கொடுங்குன்றீசன்
 499. Kokazinathan – கோகழிநாதன்
 500. Kokkaraiyan – கொக்கரையன்
 501. Kokkiragan – கொக்கிறகன்
 502. Kolachchadaiyan – கோலச்சடையன்
 503. Kolamidarran – கோலமிடற்றன்
 504. Koliliyappan – கோளிலியப்பன்
 505. Komakan – கோமகன்
 506. Koman – கோமான்
 507. Kombanimarban – கொம்பணிமார்பன்
 508. Kon – கோன்
 509. Konraialangkalan – கொன்றை அலங்கலான்
 510. Konraichudi – கொன்றைசூடி
 511. Konraiththaron – கொன்றைத்தாரோன்
 512. Konraivendhan – கொன்றைவேந்தன்
 513. Korravan – கொற்றவன்
 514. Kozundhu – கொழுந்து
 515. Kozundhunathan – கொழுந்துநாதன்
 516. Kudamuzavan – குடமுழவன்
 517. Kudarkadavul – கூடற்கடவுள்
 518. Kuduvadaththan – கூடுவடத்தன்
 519. Kulaivanangunathan – குலைவணங்குநாதன்
 520. Kulavan – குலவான்
 521. Kumaran – குமரன்
 522. Kumaranradhai – குமரன்றாதை
 523. Kunakkadal – குணக்கடல்
 524. Kunarpiraiyan – கூனற்பிறையன்
 525. Kundalachcheviyan – குண்டலச்செவியன்
 526. Kunra Ezilaan – குன்றாஎழிலான்
 527. Kupilan – குபிலன்
 528. Kuravan – குரவன்
 529. Kuri – குறி
 530. Kuriyilkuriyan – குறியில்குறியன்
 531. Kuriyilkuththan – குறியில்கூத்தன்
 532. Kuriyuruvan – குறியுருவன்
 533. Kurram Poruththa Nathan – குற்றம்பொருத்தநாதன்
 534. Kurran^Kadindhan – கூற்றங்கடிந்தான்
 535. Kurran^Kayndhan – கூற்றங்காய்ந்தான்
 536. Kurran^Kumaiththan – கூற்றங்குமத்தான்
 537. Kurrudhaiththan – கூற்றுதைத்தான்
 538. Kurumpalanathan – குறும்பலாநாதன்
 539. Kurundhamarguravan – குருந்தமர்குரவன்
 540. Kurundhamevinan – குருந்தமேவினான்
 541. Kuththan – கூத்தன்
 542. Kuththappiran – கூத்தபிரான்
 543. Kuvilamakizndhan – கூவிளமகிழ்ந்தான்
 544. Kuvilanychudi – கூவிளஞ்சூடி
 545. Kuvindhan – குவிந்தான்
 546. Kuzagan – குழகன்
 547. Kuzaikadhan – குழைகாதன்
 548. Kuzaithodan – குழைதோடன்
 549. Kuzaiyadu Cheviyan – குழையாடுசெவியன்
 550. Kuzarchadaiyan – குழற்ச்சடையன்
 551. Machilamani – மாசிலாமணி
 552. Madandhaipagan – மடந்தைபாகன்
 553. Madavalbagan – மடவாள்பாகன்
 554. Madha – மாதா
 555. Madhavan – மாதவன்
 556. Madhevan – மாதேவன்
 557. Madhimuththan – மதிமுத்தன்
 558. Madhinayanan – மதிநயனன்
 559. Madhirukkum Padhiyan – மாதிருக்கும் பாதியன்
 560. Madhivanan – மதிவாணன்
 561. Madhivannan – மதிவண்ணன்
 562. Madhiviziyan – மதிவிழியன்
 563. Madhorubagan – மாதொருபாகன்
 564. Madhupadhiyan – மாதுபாதியன்
 565. Maikolcheyyan – மைகொள்செய்யன்
 566. Mainthan – மைந்தன்
 567. Maiyanimidaron – மையணிமிடறோன்
 568. Maiyarkantan – மையார்கண்டன்
 569. Makayan Udhirankondan – மாகாயன் உதிரங்கொண்டான்
 570. Malaimadhiyan – மாலைமதியன்
 571. Malaimakal Kozhunan – மலைமகள் கொழுநன்
 572. Malaivalaiththan – மலைவளைத்தான்
 573. Malaiyalbagan – மலையாள்பாகன்
 574. Malamili – மலமிலி
 575. Malarchchadaiyan – மலர்ச்சடையன்
 576. Malorubagan – மாலொருபாகன்
 577. Malvanangiisan – மால்வணங்கீசன்
 578. Malvidaiyan – மால்விடையன்
 579. Maman – மாமன்
 580. Mamani – மாமணி
 581. Mami – மாமி
 582. Man – மன்
 583. Manakkuzagan – மணக்குழகன்
 584. Manalan – மணாளன்
 585. Manaththakaththan – மனத்தகத்தான்
 586. Manaththunainathan – மனத்துணைநாதன்
 587. Manavachakamkadandhar – மனவாசகம்கடந்தவர்
 588. Manavalan – மணவாளன்
 589. Manavazagan – மணவழகன்
 590. Manavezilan – மணவெழிலான்
 591. Manchumandhan – மண்சுமந்தான்
 592. Mandharachchilaiyan – மந்தரச்சிலையன்
 593. Mandhiram – மந்திரம்
 594. Mandhiran – மந்திரன்
 595. Manendhi – மானேந்தி
 596. Mangaibagan – மங்கைபாகன்
 597. Mangaimanalan – மங்கைமணாளன்
 598. Mangaipangkan – மங்கைபங்கன்
 599. Mani – மணி
 600. Manidan – மானிடன்
 601. Manidaththan – மானிடத்தன்
 602. Manikantan – மணிகண்டன்
 603. Manikka Vannan – மாணிக்கவண்ணன்
 604. Manikkakkuththan – மாணிக்கக்கூத்தன்
 605. Manikkam – மாணிக்கம்
 606. Manikkaththiyagan – மாணிக்கத்தியாகன்
 607. Manmarikkaraththan – மான்மறிக்கரத்தான்
 608. Manimidarran – மணிமிடற்றான்
 609. Manivannan – மணிவண்ணன்
 610. Maniyan – மணியான்
 611. Manjchan – மஞ்சன்
 612. Manrakkuththan – மன்றக்கூத்தன்
 613. Manravanan – மன்றவாணன்
 614. Manruladi – மன்றுளாடி
 615. Manrulan – மன்றுளான்
 616. Mapperunkarunai – மாப்பெருங்கருணை
 617. Maraicheydhon – மறைசெய்தோன்
 618. Maraikkattu Manalan – மறைக்காட்டு மணாளன்
 619. Maraineri – மறைநெறி
 620. Maraipadi – மறைபாடி
 621. Maraippariyan – மறைப்பரியன்
 622. Maraiyappan – மறையப்பன்
 623. Maraiyodhi – மறையோதி
 624. Marakatham – மரகதம்
 625. Maraniiran – மாரநீறன்
 626. Maravan – மறவன்
 627. Marilamani – மாறிலாமணி
 628. Marili – மாறிலி
 629. Mariyendhi – மறியேந்தி
 630. Markantalan – மாற்கண்டாளன்
 631. Markaziyiindhan – மார்கழிஈந்தான்
 632. Marrari Varadhan – மாற்றறிவரதன்
 633. Marudhappan – மருதப்பன்
 634. Marundhan – மருந்தன்
 635. Marundhiisan – மருந்தீசன்
 636. Marundhu – மருந்து
 637. Maruvili – மருவிலி
 638. Masarrachodhi – மாசற்றசோதி
 639. Masaruchodhi – மாசறுசோதி
 640. Masili – மாசிலி
 641. Mathevan – மாதேவன்
 642. Mathiyar – மதியர்
 643. Maththan – மத்தன்
 644. Mathuran – மதுரன்
 645. Mavuriththan – மாவுரித்தான்
 646. Mayan – மாயன்
 647. Mazavidaippagan – மழவிடைப்பாகன்
 648. Mazavidaiyan – மழவிடையன்
 649. Mazuppadaiyan – மழுப்படையன்
 650. Mazuvalan – மழுவலான்
 651. Mazuvalan – மழுவாளன்
 652. Mazhuvali – மழுவாளி
 653. Mazhuvatpadaiyan – மழுவாட்படையன்
 654. Mazuvendhi – மழுவேந்தி
 655. Mazuvudaiyan – மழுவுடையான்
 656. Melar – மேலர்
 657. Melorkkumelon – மேலோர்க்குமேலோன்
 658. Meruvidangan – மேருவிடங்கன்
 659. Meruvillan – மேருவில்லன்
 660. Meruvilviiran – மேருவில்வீரன்
 661. Mey – மெய்
 662. Meypporul – மெய்ப்பொருள்
 663. Meyyan – மெய்யன்
 664. Miinkannanindhan – மீன்கண்ணணிந்தான்
 665. Mikkarili – மிக்காரிலி
 666. Milirponnan – மிளிர்பொன்னன்
 667. Minchadaiyan – மின்சடையன்
 668. Minnaruruvan – மின்னாருருவன்
 669. Minnuruvan – மின்னுருவன்
 670. Mudhalillan – முதலில்லான்
 671. Mudhalon – முதலோன்
 672. Mudhirappiraiyan – முதிராப்பிறையன்
 673. Mudhukattadi – முதுகாட்டாடி
 674. Mudhukunriisan – முதுகுன்றீசன்
 675. Mudivillan – முடிவில்லான்
 676. Mukkanmurthi – முக்கண்மூர்த்தி
 677. Mukkanan – முக்கணன்
 678. Mukkanan – முக்கணான்
 679. Mukkannan – முக்கண்ணன்
 680. Mukkatkarumbu – முக்கட்கரும்பு
 681. Mukkonanathan – முக்கோணநாதன்
 682. Mulai – முளை
 683. Mulaimadhiyan – முளைமதியன்
 684. Mulaivenkiirran – முளைவெண்கீற்றன்
 685. Mulan – மூலன்
 686. Mulanathan – மூலநாதன்
 687. Mulaththan – மூலத்தான்
 688. Mullaivananathan – முல்லைவனநாதன்
 689. Mummaiyinan – மும்மையினான்
 690. Muni – முனி
 691. Munnayanan – முன்னயனன்
 692. Munnon – முன்னோன்
 693. Munpan – முன்பன்
 694. Munthai – முந்தை
 695. Muppilar – மூப்பிலர்
 696. Muppuram Eriththon – முப்புரம் எறித்தோன்
 697. Murramadhiyan – முற்றாமதியன்
 698. Murrunai – முற்றுணை
 699. Murrunarndhon – முற்றுணர்ந்தோன்
 700. Murrunychadaiyan – முற்றுஞ்சடையன்
 701. Murththi – மூர்த்தி
 702. Murugavudaiyar – முருகாவுடையார்
 703. Murugudaiyar – முருகுடையார்
 704. Muthaliyar – முதலியர்
 705. Muthalvan – முதல்வன்
 706. Muththan – முத்தன்
 707. Muththar Vannan – முத்தார் வண்ணன்
 708. Muththilangu Jodhi – முத்திலங்குஜோதி
 709. Muththiyar – முத்தியர்
 710. Muththu – முத்து
 711. Muththumeni – முத்துமேனி
 712. Muththuththiral – முத்துத்திரள்
 713. Muvakkuzagan – மூவாக்குழகன்
 714. Muvameniyan – மூவாமேனியன்
 715. Muvamudhal – மூவாமுதல்
 716. Muvarmudhal – மூவர்முதல்
 717. Muvilaichchulan – மூவிலைச்சூலன்
 718. Muvilaivelan – மூவிலைவேலன்
 719. Muviziyon – மூவிழையோன்
 720. Muyarchinathan – முயற்சிநாதன்
 721. Muzudharindhon – முழுதறிந்தோன்
 722. Muzudhon – முழுதோன்
 723. Muzhumudhal – முழுமுதல்
 724. Muzudhunarchodhi – முழுதுணர்ச்சோதி
 725. Muzudhunarndhon – முழுதுணர்ந்தோன்
 726. Nadan – நடன்
 727. Nadhichadaiyan – நதிச்சடையன்
 728. Nadhichudi – நதிசூடி
 729. Nadhiyarchadaiyan – நதியார்ச்சடையன்
 730. Nadhiyurchadaiyan – நதியூர்ச்சடையன்
 731. Naduthariyappan – நடுத்தறியப்பன்
 732. Naguthalaiyan – நகுதலையன்
 733. Nakkan – நக்கன்
 734. Nallan – நல்லான்
 735. Nallasivam – நல்லசிவம்
 736. Nalliruladi – நள்ளிருளாடி
 737. Namban – நம்பன்
 738. Nambi – நம்பி
 739. Nanban – நண்பன்
 740. Nandhi – நந்தி
 741. Nandhiyar – நந்தியார்
 742. Nanychamudhon – நஞ்சமுதோன்
 743. Nanychanikantan – நஞ்சணிகண்டன்
 744. Nanycharththon – நஞ்சார்த்தோன்
 745. Nanychundon – நஞ்சுண்டோன்
 746. Nanychunkantan – நஞ்சுண்கண்டன்
 747. Nanychunkarunaiyan – நஞ்சுண்கருணையன்
 748. Nanychunnamudhan – நஞ்சுண்ணமுதன்
 749. Nanychunporai – நஞ்சுண்பொறை
 750. Narchadaiyan – நற்ச்சடையன்
 751. Naripagan – நாரிபாகன்
 752. Narravan – நற்றவன்
 753. Narrunai – நற்றுணை
 754. Narrunainathan – நற்றுணைநாதன்
 755. Nasaiyili – நசையிலி
 756. Nathan – நாதன்
 757. Nathi – நாதி
 758. Nattamadi – நட்டமாடி
 759. Nattamunron – நாட்டமூன்றோன்
 760. Nattan – நட்டன்
 761. Nattavan – நட்டவன்
 762. Navalan – நாவலன்
 763. Navalechcharan – நாவலேச்சரன்
 764. Nayadi Yar – நாயாடி யார்
 765. Nayan – நயன்
 766. Nayanachchudaron – நயனச்சுடரோன்
 767. Nayanamunran – நயனமூன்றன்
 768. Nayananudhalon – நயனநுதலோன்
 769. Nayanar – நாயனார்
 770. Nayanaththazalon – நயனத்தழலோன்
 771. Nedunychadaiyan – நெடுஞ்சடையன்
 772. Nellivananathan – நெல்லிவனநாதன்
 773. Neri – நெறி
 774. Nerikattunayakan – நெறிகாட்டுநாயகன்
 775. Nerrichchudaron – நெற்றிச்சுடரோன்
 776. Nerrikkannan – நெற்றிக்கண்ணன்
 777. Nerrinayanan – நெற்றிநயனன்
 778. Nerriyilkannan – நெற்றியில்கண்ணன்
 779. Nesan – நேசன்
 780. Neyyadiyappan – நெய்யாடியப்பன்
 781. Nidkandakan – நிட்கண்டகன்
 782. Niilakantan – நீலகண்டன்
 783. Niilakkudiyaran – நீலக்குடியரன்
 784. Niilamidarran – நீலமிடற்றன்
 785. Niilchadaiyan – நீள்சடையன்
 786. Niinerinathan – நீனெறிநாதன்
 787. Niiradi – நீறாடி
 788. Niiranichemman – நீறணிச்செம்மான்
 789. Niiranichudar – நீறணிசுடர்
 790. Niiranikunram – நீறணிகுன்றம்
 791. Niiranimani – நீறணிமணி
 792. Niiraninudhalon – நீறணிநுதலோன்
 793. Niiranipavalam – நீறணிபவளம்
 794. Niiranisivan – நீறணிசிவன்
 795. Niirarmeniyan – நீறர்மேனியன்
 796. Niirchchadaiyan – நீர்ச்சடையன்
 797. Niireruchadaiyan – நீறேறுசடையன்
 798. Niireruchenniyan – நீறேறுசென்னியன்
 799. Niirran – நீற்றன்
 800. Niirudaimeni – நீறுடைமேனி
 801. Nirupusi – நீறுபூசி
 802. Nikarillar – நிகரில்லார்
 803. Nilachadaiyan – நிலாச்சடையன்
 804. Nilavanichadaiyan – நிலவணிச்சடையன்
 805. Nilavarchadaiyan – நிலவார்ச்சடையன்
 806. Nimalan – நிமலன்
 807. Ninmalan – நின்மலன்
 808. Ninmalakkozhunddhu – நீன்மலக்கொழுந்து
 809. Nimirpunchadaiyan – நிமிர்புன்சடையன்
 810. Niramayan – நிராமயன்
 811. Niramba Azagiyan – நிரம்பஅழகியன்
 812. Niraivu – நிறைவு
 813. Niruththan – நிருத்தன்
 814. Nithi – நீதி
 815. Niththan – நித்தன்
 816. Nokkamunron – நோக்கமூன்றோன்
 817. Nokkuruanalon – நோக்குறுஅனலோன்
 818. Nokkurukadhiron – நோக்குறுகதிரோன்
 819. Nokkurumadhiyon – நோக்குறுமதியோன்
 820. Nokkurunudhalon – நோக்குறுநுதலோன்
 821. Noyyan – நொய்யன்
 822. Nudhalorviziyan – நுதலோர்விழியன்
 823. Nudhalviziyan – நுதல்விழியன்
 824. Nudhalviziyon – நுதல்விழியோன்
 825. Nudharkannan – நுதற்கண்ணன்
 826. Nunnidaikuran – நுண்ணிடைகூறன்
 827. Nunnidaipangan – நுண்ணிடைபங்கன்
 828. Nunniyan – நுண்ணியன்
 829. Odaniyan – ஓடணியன்
 830. Odarmarban – ஓடார்மார்பன்
 831. Odendhi – ஓடேந்தி
 832. Odhanychudi – ஓதஞ்சூடி
 833. Olirmeni – ஒளிர்மேனி
 834. Ongkaran – ஓங்காரன்
 835. Ongkaraththudporul – ஓங்காரத்துட்பொருள்
 836. Opparili – ஒப்பாரிலி
 837. Oppili – ஒப்பிலி
 838. Orraippadavaravan – ஒற்றைப்படவரவன்
 839. Oruthalar – ஒருதாளர்
 840. Oruththan – ஒருத்தன்
 841. Oruthunai – ஒருதுணை
 842. Oruvamanilli – ஒருவமனில்லி
 843. Oruvan – ஒருவன்
 844. Ottiichan – ஓட்டீசன்
 845. Padarchadaiyan – படர்ச்சடையன்
 846. Padhakamparisuvaiththan – பாதகம்பரிசுவைத்தான்
 847. Padhimadhinan – பாதிமாதினன்
 848. Padikkasiindhan – படிகாசீந்தான்
 849. Padikkasuvaiththaparaman- படிக்காசு வைத்த பரமன்
 850. Padiran – படிறன்
 851. Pagalpalliruththon – பகல்பல்லிறுத்தோன்
 852. Pakavan – பகவன்
 853. Palaivana Nathan – பாலைவனநாதன்
 854. Palannaniirran – பாலன்னநீற்றன்
 855. Palar – பாலர்
 856. Palichchelvan – பலிச்செல்வன்
 857. Paliithadhai – பாலீதாதை
 858. Palikondan – பலிகொண்டான்
 859. Palinginmeni – பளிங்கின்மேனி
 860. Palitherchelvan – பலித்தேர்செல்வன்
 861. Pallavanathan – பல்லவநாதன்
 862. Palniirran – பால்நீற்றன்
 863. Palugandha Iisan – பாலுகந்தஈசன்
 864. Palvanna Nathan – பால்வண்ணநாதன்
 865. Palvannan – பால்வண்ணன்
 866. Pambaraiyan – பாம்பரையன்
 867. Pampuranathan – பாம்புரநாதன்
 868. Panban – பண்பன்
 869. Pandangkan – பண்டங்கன்
 870. Pandaram – பண்டாரம்
 871. Pandarangan – பண்டரங்கன்
 872. Pandarangan – பாண்டரங்கன்
 873. Pandippiran – பாண்டிபிரான்
 874. Pangkayapathan – பங்கயபாதன்
 875. Panimadhiyon – பனிமதியோன்
 876. Panimalaiyan – பனிமலையன்
 877. Panivarparru – பணிவார்பற்று
 878. Paraayththuraiyannal – பராய்த்துறையண்ணல்
 879. Paramamurththi – பரமமூர்த்தி
 880. Paraman – பரமன்
 881. Paramayoki – பரமயோகி
 882. Paramessuvaran – பரமேச்சுவரன்
 883. Parametti – பரமேட்டி
 884. Paramparan – பரம்பரன்
 885. Paramporul – பரம்பொருள்
 886. Paran – பரன்
 887. Paranjchothi – பரஞ்சோதி
 888. Paranjchudar – பரஞ்சுடர்
 889. Paraparan – பராபரன்
 890. Parasudaikkadavul – பரசுடைக்கடவுள்
 891. Parasupani – பரசுபாணி
 892. Parathaththuvan – பரதத்துவன்
 893. Paridanychuzan – பாரிடஞ்சூழன்
 894. Paridhiyappan – பரிதியப்பன்
 895. Parrarran – பற்றற்றான்
 896. Parraruppan – பற்றறுப்பான்
 897. Parravan – பற்றவன்
 898. Parru – பற்று
 899. Paruppan – பருப்பன்
 900. Parvati Manalan – பார்வதி மணாளன்
 901. Pasamili – பாசமிலி
 902. Pasanasan – பாசநாசன்
 903. Pasuveri – பசுவேறி
 904. Pasumpon – பசும்பொன்
 905. Pasupathan – பாசுபதன்
 906. Pasupathi – பசுபதி
 907. Paththan – பத்தன்
 908. Pattan – பட்டன்
 909. Pavala Vannan – பவளவண்ணன்
 910. Pavalach Cheyyon – பவளச்செய்யோன்
 911. Pavalam – பவளம்
 912. Pavan – பவன்
 913. Pavanasan – பாவநாசன்
 914. Pavanasar – பாவநாசர்
 915. Payarruraran – பயற்றூரரன்
 916. Pazaiyan – பழையான்
 917. Pazaiyon – பழையோன்
 918. Pazakan – பழகன்
 919. Pazamalainathan – பழமலைநாதன்
 920. Pazanappiran – பழனப்பிரான்
 921. Pazavinaiyaruppan – பழவினையறுப்பான்
 922. Pemman – பெம்மான்
 923. Penbagan – பெண்பாகன்
 924. Penkuran – பெண்கூறன்
 925. Pennagiyaperuman – பெண்ணாகியபெருமான்
 926. Pennamar Meniyan – பெண்ணமர் மேனியன்
 927. Pennanaliyan – பெண்ணாணலியன்
 928. Pennanmeni – பெண்ணாண்மேனி
 929. Pennanuruvan – பெண்ணானுருவன்
 930. Pennidaththan – பெண்ணிடத்தான்
 931. Pennorubagan – பெண்ணொருபாகன்
 932. Pennorupangan – பெண்ணொருபங்கன்
 933. Pennudaipperundhakai – பெண்ணுடைப்பெருந்தகை
 934. Penparrudhan – பெண்பாற்றூதன்
 935. Peralan – பேராளன்
 936. Perambalavanan – பேரம்பலவாணன்
 937. Perarulalan – பேரருளாளன்
 938. Perayiravan – பேராயிரவன்
 939. Perchadaiyan – பேர்ச்சடையன்
 940. Perezuththudaiyan – பேரெழுத்துடையான்
 941. Perinban – பேரின்பன்
 942. Periyakadavul – பெரியகடவுள்
 943. Periyan – பெரியான்
 944. Periya Peruman – பெரிய பெருமான்
 945. Periyaperumanadikal – பெரியபெருமான் அடிகள்
 946. Periyasivam – பெரியசிவம்
 947. Periyavan – பெரியவன்
 948. Peroli – பேரொளி
 949. Perolippiran – பேரொளிப்பிரான்
 950. Perrameri – பெற்றமேறி
 951. Perramurthi – பெற்றமூர்த்தி
 952. Peruman – பெருமான்
 953. Perumanar – பெருமானார்
 954. Perum Porul – பெரும் பொருள்
 955. Perumpayan – பெரும்பயன்
 956. Perundhevan – பெருந்தேவன்
 957. Perunkarunaiyan – பெருங்கருணையன்
 958. Perunthakai – பெருந்தகை
 959. Perunthunai – பெருந்துணை
 960. Perunychodhi – பெருஞ்சோதி
 961. Peruvudaiyar – பெருவுடையார்
 962. Pesarkiniyan – பேசற்கினியன்
 963. Picchar – பிச்சர்
 964. Pichchaiththevan – பிச்சைத்தேவன்
 965. Pidar – பீடர்
 966. Pinjgnakan – பிஞ்ஞகன்
 967. Piraichchenniyan – பிறைச்சென்னியன்
 968. Piraichudan – பிறைசூடன்
 969. Piraichudi – பிறைசூடி
 970. Piraikkanniyan – பிறைக்கண்ணியன்
 971. Piraikkirran – பிறைக்கீற்றன்
 972. Piraiyalan – பிறையாளன்
 973. Piran – பிரான்
 974. Pirapparuppon – பிறப்பறுப்போன்
 975. Pirappili – பிறப்பிலி
 976. Piravapperiyon – பிறவாப்பெரியோன்
 977. Piriyadhanathan – பிரியாதநாதன்
 978. Pitha – பிதா
 979. Piththan – பித்தன்
 980. Podiyadi – பொடியாடி
 981. Podiyarmeni – பொடியார்மேனி
 982. Pogam – போகம்
 983. Pokaththan – போகத்தன்
 984. Pon – பொன்
 985. Ponmalaivillan – பொன்மலைவில்லான்
 986. Ponmanuriyan – பொன்மானுரியான்
 987. Ponmeni – பொன்மேனி
 988. Ponnambalak Kuththan – பொன்னம்பலக்கூத்தன்
 989. Ponnambalam – பொன்னம்பலம்
 990. Ponnan – பொன்னன்
 991. Ponnarmeni – பொன்னார்மேனி
 992. Ponnayiramarulvon – பொன்னாயிரமருள்வோன்
 993. Ponnuruvan – பொன்னுருவன்
 994. Ponvaiththanayakam – பொன்வைத்தநாயகம்
 995. Poraziyiindhan – போராழிஈந்தான்
 996. Porchadaiyan – பொற்சசையன்
 997. Poruppinan – பொருப்பினான்
 998. Poyyili – பொய்யிலி
 999. Pugaz – புகழ்
 1000. Pugazoli – புகழொளி
 1001. Pulaichchudi – பூளைச்சூடி
 1002. Puliththolan – புலித்தோலன்
 1003. Puliyadhaladaiyan – புலியதலாடையன்
 1004. Puliyadhalan – புலியதளன்
 1005. Puliyudaiyan – புலியுடையன்
 1006. Puliyuriyan – புலியுரியன்
 1007. Pulkanan – புள்காணான்
 1008. Punachadaiyan – புனசடையன்
 1009. Punalarchadaiyan – புனலார்சடையன்
 1010. Punalchudi – புனல்சூடி
 1011. Punalendhi – புனலேந்தி
 1012. Punanular – பூணநூலர்
 1013. Punarchadaiyan – புனற்சடையன்
 1014. Punarchip Porul – புணர்ச்சிப் பொருள்
 1015. Punavayilnathan – புனவாயில்நாதன்
 1016. Punchadaiyan – புன்சடையன்
 1017. Pungkavan – புங்கவன்
 1018. Punidhan – புனிதன்
 1019. Punniyamurththi – புண்ணியமூர்த்தி
 1020. Punniyan – புண்ணியன்
 1021. Puramaviththan – புரமவித்தான்
 1022. Purameriththan – புரமெரித்தான்
 1023. Purameydhan – புரமெய்தான்
 1024. Puramureriththan – புரமூரெரித்தான்
 1025. Puranamuni – புராணமுனி
 1026. Puranan – புராணன்
 1027. Puranycherran – புரஞ்செற்றான்
 1028. Puranychuttan – புரஞ்சுட்டான்
 1029. Purathanan – புராதனன்
 1030. Purichadaiyan – புரிசடையன்
 1031. Purinunmeni – புரிநூன்மேனி
 1032. Purameriththan – புரமெரித்தான்
 1033. Puranan – பூரணன்
 1034. Purari – புராரி
 1035. Purridankondar – புற்றிடங்கொண்டார்
 1036. Pusan – பூசன்
 1037. Puthanathar – பூதநாதர்
 1038. Puthanayakan – பூதநாயகன்
 1039. Puthapathi – பூதபதி
 1040. Puthiyan – புதியன்
 1041. Puthiyar – பூதியர்
 1042. Puththel – புத்தேள்
 1043. Puuvananaathan – பூவனநாதன்
 1044. Puuvananaathan – பூவணநாதன்
 1045. Puyangan – புயங்கன்
 1046. Saivan – சைவன்
 1047. Saivar – சைவர்

-Mona Sithar