மாஞ்சியம் மரம்

மாஞ்சியம் மரம்மாஞ்சியம் மரம் அக்கேசியா மற்றும் பட்டாணி குடும்பம்-Fabaceae உள்ள பூக்கும் மர இனமாகும். ஹவாய்யை பிறப்பிடமாகக் கொண்ட இம்மரம் தற்பொழுது ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பலநாடுகளிலும் வளர்க்கப்படுகிறது.

வறட்சி தாங்கி வளரும் மாஞ்சியம் 25-35 மீ உயரம் வளரும் மரமாகும். வேகமாக வளரும் தன்மையுடைய இம்மரம் தேக்கு மரத்தைவிட உறுதியானவை. இளைப்பு வேலைக்கு சிறந்த மாஞ்சியம் சன்னல், கதவு, நிலைகள் மற்றும் கருவிகள் செய்யப் பயன்படுகிறது. இதன் இலைகள் கால்நடை தீவனமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது, இலையை மாடுகளுக்கு கொடுத்தால் அதிகம் பால் கறக்கும், பாலின்அடர்த்தியும் அதிகரிக்கும்.

போசாக்கு நிறைந்த இதன் இலைகள் நம் தோட்டத்தையும் வளப்படுத்தும்.

மாஞ்சியம் மரம் வணிகரீதியாக தமிழ்நாட்டின் பலபகுதிகளிலும் தற்பொழுது வளர்க்கப்படுகிறது, வறட்சி தாங்கிவளரும் தன்மையுடைய இம்மரங்களை தரிசு மற்றும் மாணவரி நிலங்களில் வளர்ப்பதன் மூலம் நிலங்களை ‘ரியல் ஸ்டேட்ஸ்’காரர்களிடம் இருந்து காப்பாற்றமுடிம், வளர்ப்பவர்களுக்கு வருமானமும் கிடைக்கும்.

நண்பர்களே படித்ததுடன் நான்கு மாஞ்சியம் மரம் வாங்கி நம்ம நிலத்தில் வையுங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு உதவும்.

-வீட்டிற்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம்