எந்த ஆண்டில் எந்தப் பெயரில் விழா

விழா-thamil.co.ukவெள்ளி விழா, பொன் விழா, வைர விழா என்றெல்லாம் விழாவிற்குப் பெயர் வைத்துக் கொண்டாடுகிறோம். எந்த ஆண்டில் எந்தப் பெயரில் விழா கொண்டாடலாம் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

எந்த ஆண்டில் எந்தப் பெயரில் விழா
Birthdays and Anniversaries

1 ஆண்டு – காகித விழா –  1st  Papper
2 ஆண்டு – பருத்தி விழா – 2nd  Cotton
3 ஆண்டு – தோல் விழா – 3rd  Leather
4 ஆண்டு – மலர் மற்றும் பழ விழா  – 4th  Linen
5 ஆண்டு – மர விழா –  5th  Wood
6 ஆண்டு – சர்க்கரை / கற்கண்டு / இனிப்பு விழா  –  6th   Iron
7 ஆண்டு – கம்பளி / செம்பு விழா  –  7th   Wool/ Copper
8 ஆண்டு – வெண்கல விழா  –  8th  Bronze
9 ஆண்டு – மண்கலச விழா   –  9th  pottery
10 ஆண்டு – தகரம் / அலுமினிய விழா  – 10th  Tin
11 ஆண்டு – எஃகு விழா   – 11th   Steel
12 ஆண்டு – லினன் விழா   – 12th Silk
13 ஆண்டு – பின்னல் விழா – 13th  Lace
14 ஆண்டு – தந்த விழா  – 14th   Ivory
15 ஆண்டு – படிக விழா – 15th   Crystal
20 ஆண்டு – பீங்கான் விழா – 20th  China
25 ஆண்டு – வெள்ளி விழா – 25th  Silver
30 ஆண்டு – முத்து விழா – 30th – Pearl
35th – Coral
40 ஆண்டு – மாணிக்க விழா  40th  –  Ruby
45th  –  Sapphire
50 ஆண்டு – பொன் விழா  50th  – Gold
55th – Emerald
60 ஆண்டு – வைர விழா  60th  –  Diamond
75 ஆண்டு – பவள விழா
100 ஆண்டு – நூற்றாண்டு விழா.

-WorldWideTamilPeople