ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கு

ஆய கலைகள் 641. அக்கரவிலக்கணம் (எழுத்திலக்கணம்)
2. லிகிதம் (எழுத்தாற்றல்)
3. கணிதம் (கணிதவியல்)
4. வேதம் (மறைநூல்)
5. புராணம் (தொன்மம்)
6. வியாகரணம் (இலக்கணம்)
7. நீதி சாத்திரம் (நயனூல்)
8. சோதிட சாத்திரம் (கணியம்)
9. தரும சாத்திரம் (அறநூல்)
10. யோக சாத்திரம் (ஓகநூல்)

11. மந்திர சாத்திரம் (மந்திர நூல்)
12. சகுன சாத்திரம் (நிமித்திக நூல்)
13. சிற்ப சாத்திரம் (கம்மிய நூல்)
14. வைத்திய சாத்திரம் (மருத்துவ நூல்)
15. உருவ சாத்திரம் (உறுப்பமைவு நூல்)
16. இதிகாசம் (மறவனப்பு)
17. வனப்பு (காவியம்)
18. அலங்காரம் (அணிநூல்)
19. மதுரபாடணம் (மதுரமொழிவு)
20. நாடகம் (நாடகக் கலை)

21. நிருத்தம் (நடம் – ஆடற் கலை)
22. சத்தப்பிரும்மம் (ஒலிநுட்ப அறிவு)
23. வீணை (யாழ் இயல்)
24. வேணு (குழலிசை)
25. மிருதங்கம் (மத்தள நூல்)
26. தாளம் (தாள இயல்)
27. அகத்திர பரீட்சை (வில்லாற்றல்)
28. கனக பரீட்சை (பொன் நோட்டம் – பொன் மாற்று பார்த்தல்)
29. இரத பரீட்சை (தேர் ஏற்றம்)
30. கஜ பரீட்சை (யானையேற்றம்)

31. அசுவப் பரீட்சை (குதிரையேற்றம்)
32. இரத்தினப் பரீட்சை (மணி நோட்டம்)
33. பூமிப் பரீட்சை (மண்ணியல்)
34. சங்கிராம விலக்கணம் (போர்ப் பயிற்சி)
35. மல்யுத்தம் (கைகலப்பு)
36. ஆகருடனம் (கவிர்ச்சியல்)
37. உச்சாடனம் (ஓட்டுகை)
38. வித்து வேடனம் (ஏவல்)
39. மதன சாஸ்திரம் (மயக்குங்கலை)
40. மோகனம் (காம சாத்திரம்)

41. வசீகரணம் (வசியக் கலை)
42. இரசவாதம் (இதளியக் கலை)
43. காந்தருவ வாதம் (சங்கீத வித்தை)
44. பைபீலவாதம் (மிருக பாஷை, பிறவுயிர் மொழி)
45. கவுத்துவ வாதம் (மகிழுறுத்தம்)
46. தாதுவாதம் (நாடி சாஸ்திரம்)
47. காருடம் (கலுழம்)
48. நட்டம் (இழப்பறிகை – காணாமற்போன பொருளைக் கண்டுபிடித்தல்)
49. மூட்டி (மறைத்ததையறிதல் – கைக்குள் மூடியிருக்கும் பொருளைச் சொல்லுதல்)
50. ஆகாய கமனம் (வான் செல்கை – வானத்தில் ஊர்ந்து செல்லுதல்)

51. பரகாய பிரவேஷம் (கூடுவிட்டுக் கூடு பாய்தல்)
52. ஆகாயப் பிரவேஷம் (வான்புகுதல் – ஆகாயத்தில் மறைந்து கொள்வது)
53. அதிரிசியம் (தன்னுறு கரத்தல்)
54. இந்திர ஜாலம் (செப்பிடு வித்தை, மாய வித்தை)
55. மகேந்திர ஜாலம் (பெருமாயம்)
56. அக்கினி ஸ்தம்பம் (அழற் கட்டு – நெருப்பைச் சுடாமல் கட்டல்)
57. ஜலஸ்தம்பம் (நீர்க் கட்டு- நீருக்குள் மூழ்கி வெகு நேரமிருத்தல், நீரில் நடத்தல், நீரில் படுத்திருத்தல்)
58. வாயுஸ்தம்பம் (வளிக் கட்டு)
59. திட்டி ஸ்தம்பம் (கண் கட்டு)
60. வாக்கு ஸ்தம்பம் (நாவுக்கட்டு)

61. சுக்கில ஸ்தம்பம் (விந்துக்கட்டு)
62. கன்ன ஸ்தம்பம் (புதையற்கட்டு )
63. கட்க ஸ்தம்பம் (வாட்கட்டு)
64. அவத்தை பிரயோகம் (சூனியம்)