தமிழர் வாழ்க்கையைச் சிறப்பித்த கலைகள்

தமிழர் கலைகள்--thamil.co.ukதமிழர் கலைகள் எனப்படுபவை தமிழர் வாழ்க்கையைச் சிறப்பித்த கலைகள் ஆகும்.

தமிழர் கலைகள் பட்டியல்
சிலம்பம்
கோலாட்டம்
பட்டிமன்றம்
வில்லுப்பாட்டு

ஆட்டங்கள்
கும்மி
மயிலாட்டம்
காவடியாட்டம்
பொய்கால் குதிரை ஆட்டம்
ஒயிலாட்டம்
பாம்பாட்டம்
உருமி ஆட்டம்
புலி ஆட்டம்
பறை ஆட்டம்
கரகாட்டம்
மாடு ஆட்டம்
உறியடி ஆட்டம்
கொல்லிக் கட்டை ஆட்டம்
சிலம்பாட்டம்
குறவன் குறத்தி ஆட்டம்
கைச்சிலம்பாட்டம்
தேவராட்டம்
தப்பாட்டம்
காளியாட்டம்
சேவையாட்டம்
பேயாட்டம்
சாமியாட்டம்

கூத்துக்கள்
சாந்திக் கூத்து
சாக்கம் மெய்க் கூத்து
அபிநயக் கூத்து
நாட்டுக்கூத்து
விநோதக் கூத்து
குரவைக் கூத்து
கலிநடனம் என்னும் ‘கழாய்க் கூத்து’
கரகம் என்னும் ‘குடக் கூத்து’
பாய்ந்தாடும் ‘கரணம்’
நோக்கு ‘பார்வைக் கூத்து’
நகைச்சுவை கொண்ட ‘வசைக் கூத்து’
‘சாமியாட்டம்’ அல்லது ‘வெறியாட்டு’
பொம்மலாட்டம்

கலை வரலாறு
தமிழர் சிற்பக்கலை
தமிழர் கட்டிடக்கலை
தமிழர் கப்பற்கலை
தமிழர் பெருங்கற்காலக் கட்டிடக்கலை
தமிழர் மட்பாண்டக்கலை
தமிழர் மரவேலைக்கலை
தமிழ் வரைகலை.

-World Wide Tamil People