மூலிகைகளின் காரணப் பெயர்கள்

1.பொண்ணாங்காணி=பொன்+ஆம்+காண்+ நீ

2.கரிசலாங்காணி=கரிசல்+ ஆம்+காண்+ நீ

3.சீரகம்=சீர்+அகம்

4.கண்டங்கத்திரி= கண்டம்+கத்திரி

5.ஆடாதொடை இலை=ஆடு+தொடா+இலை

6.ஆடுதீண்டாபாளை=ஆடு+தீண்டா+பாளை

7.அகத்தி=அகம்+தீ

8.வெந்தயம்= வெந்த+அயம்(இரும்பு)

9.ஆடையொட்டி=ஆடை+ஒட்டி

10.எலிக்காதிலை=எலிக்காது+இலை

11.குதிரைக்குளம்படி=குதிரை+குளம்பு(கால் அடி)

12.முசக்காதிலை=முயல்+காது+இலை

13.முசுமுசுக்கை=முசு(குரங்கு)+முசு+கை-

இரு குரங்கின் கை

14.முடக்கறுத்தான்=முடக்கு+அறுத்தான்

15.வாத மடக்கி = வாதம்+அடக்கி

16.அசுவகந்தம் = அசுவம்(குதிரை)+கந்தம்(நாற்றம்)

-சித்த மருத்துவ களஞ்சியம்