தமிழ் மொழியின் சிறப்புகளில் சில

தமிழ் மொழியின் சிறப்புகளில் சில

dd* சீனப் பெருஞ்சுவரில் நுழை வாயிலில் “பாளையகரர்கள் நுழை வாயில்” என்று தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கும்.

* கனடா பாராளுமன்றத்தில் தமிழ்மொழியில் பாராளுமன்ற என்பது பொறிக்கப்பட்டிருக்கும்.

* உயரமான நயாகரா நீர் வீழ்ச்சியில் தமிழ்மொழியில் நீர் வீழ்ச்யின் பெயர் இடம் பெற்று இருக்கும்.

* ரஷ்ய அதிபர் மாளிகையில் தமிழ் மொழியிலும் மாளிகையின் பெயர் பொறிக்கபட்டிருக்கும்.

* 1947 ஆங்கிலேயர்கள் மாநாட்டில் இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கொடுக்கலாமா என்ற விவாதத்தின் பொது ஆங்கிலேய  தளபதி இந்தியாவின் மிகபெரிய சொத்தான திருக்குறளை நாம் எடுத்து வந்தாகி விட்டது… இனிமேல் அது வெறும் மண்தான்..  ஆகவே அது நமக்கு தேவை இல்லைஎன்று கூறினாராம்..

* உலகில் பைபிளுக்கு அடுத்தபடியாக அதிகமாகமொழி பெயர்க்கப்பட்ட நூல் திருக்குறள்.

-தமிழ் தந்த சித்தர்கள்