தத்துவங்கள் 96

96 தத்துவங்கள்
96 தத்துவங்கள்

அகக்கருவிகள் 36

பூதம் 5
மண்
நீர்
தீ
காற்று
ஆகாயம்

தன்மாத்திரை 5
ச்ப்தம்
ஸ்பரிசம்
ரூபம்
ரசம்
கந்தம்

கன்மேந்திரியம் 5
வாக்கு
பாதம்
கை
எருவாய்
கருவாய்

ஞானேந்திரியம் 5
செவி
கண்
மூக்கு
நாக்கு
மெய்

அந்தக்கரணம் 4
மனம்
அகங்காரம்
புத்தி
சித்தம்

வித்தியா தத்துவம் 7
புருடன்
அராகம்
வித்தை
கலை
நியதி
காலம்
மாயை

சிவத்டத்துவம் 5
சுத்தவித்தை
ஈச்சுரம்
சாதாக்கியம்
விந்து
நாதம்

புறக்கருவிகள் 60

பிருதிவியின் காரியம்
மயிர்
தோல்
எலும்பு
நரம்பு
தசை

அப்புவின் காரியம்
நீர்
உதிரம்
மூளை
மச்சை
சுக்கிலம்

தேயுவின் காரியம்
ஆகாரம்
நித்திரை
பயம்
மைதுனம்
சோம்பல்

வாயுவின் காரியம்
ஓடல்
இருத்தல்
நடத்தல்
கிடத்தல்
தத்தல்

ஆகாயத்தின் காரியம்
குரோதம்
லோபம்
மோகம்
மதம்
மாற்சரியம்

வசனாதி 5
வசனம்
கமனம்
தானம்
விசர்க்கம்
ஆனந்தம்

வாயு 10
பிராணன்
அபானன்
வியானன்
உதானன்
சமானன்
நாகன்
கூர்மன்
கிருதரன்
தேவதத்தன்
தனஞ்சயன்

நாடி 10
இடை
பிங்கலை
சுழுமுனை
காந்தாரி
அத்தி
சிங்குவை
அலம்புடை
புருடன்
சங்கினி
குகு

வாக்கு 4
சூக்குமை
பைசந்தி
மத்திமை
வைகரி

ஏடணை 3
தாரவேடணை
புத்திர்வேடணை
அர்த்தவேடணை

குணம் 3
சாத்துவீகம்
இராசதம்
தாமதம்

-shaivam.org