காற்றுக்கு பெயர்கள்

காற்றுகாற்று வீசும் திசையைப் பொறுத்து காற்றின் பெயர்கள்

தெற்கிலிருந்து வீசுவது தென்றல்காற்று
வடக்கிலிருந்து வீசுவது வாடைக் காற்று
கிழக்கிலிருந்துவீசுவது கொண்டல்க் காற்று
மேற்கிலிருந்து வீசுவது மேலைக் காற்று

 

காற்று வீசும் வேகத்தைப் பொறுத்து காற்றின் பெயர்கள்

6 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று “மென்காற்று”
6-11 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று “இளந்தென்றல்”
12-19 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று “தென்றல்”
20-29 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று “புழுதிக்காற்று”
30-39 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று “ஆடிக்காற்று”
100 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று “கடுங்காற்று”
101 -120 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் காற்று “புயற்காற்று”
120 கி.மீ மேல் வேகமாக வீசும் காற்று “சூறாவளிக் காற்று”

-New Lanka