அம்பிரலங்காய் Spondias dulcis

அம்பிரலங்காய் thamil.co.ukஅம்பிரலங்காய் பயன்கள்

அம்பரல்லா பழங்கள் புண்கள், காயங்கள் மற்றும் தீக்காயங்களின் சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அம்பரல்லா பழங்களில் உள்ள அமிலங்கள் மற்றும் விட்டமின் C இருமலை குணப்படுத்த அல்லது குறைக்க உதவுகின்றது.

பழங்களில் அதிகளவில் உள்ள நீர்ச்சத்தும் நார்ச்சத்தும் உடற் கலங்களின் வறட்சியைப் போக்குவதோடு மலச்சிக்கலையும் குணப்படுத்துகிறது.

ஜெலி, மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்டசாறு மற்றும் ஊறுகாய் தயாரிப்பதற்கு முதிர்ந்த பழங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. வேகவைத்து உலர்ந்த பழங்களை பல மாதங்களிற்கு சேமித்து வைக்க முடியும்.

பழம் விதைகள் என்பன அதிக இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க உதவும். அவற்றில் உள்ள வலுவான நுண்ணுயிர் கொல்லி சுவாச நோய்களை குணப்படுத்துவது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த மரத்தின் இலைகள் மற்றும் மரப்பட்டை பல பிளேவனொயிட்டுக்கள் flavanoida, சபோனின் saponins, டானின் tannins என்பவற்றை கொண்டிருக்கிறது. இவ்வேதிப்பொருட்கள் வயிற்றுக் கடுப்பினை குணப்படுத்துவதற்கு மிகவும் உதவி புரிகின்றது.

புதிதாகப் பெறப்பட்ட சுமார் 15 கிராம் அம்பரல்லா மரப்பட்டைகளை சிறு துண்டுகளாக வெட்டி இரு குவளை நீரிலிட்டு 15 நிமிடங்கள் கொதிக்கவைத்து, குளிர்ந்தபின் வடிகட்டப்பட்ட தண்ணீரை ஒரு நாளிற்கு இருமுறை குடிக்க வயிற்றுப்போக்கு, வயிற்றுக்கடுப்பு குணமாகும்.

அம்பரல்லா இலைகள் உலர்த்தி அரைத்து பொடியாக்கப்பட்டு நாக்குபுண், வாய்ப்புண்களைக் குணப்படுத்த பயன்படுகிறது.

அம்பரல்லா இலைகளை போட்டு கொதிக்க வைத்த நீர் தோலுக்கு வெளிப்பூச்சாகப் பயன்படும். தோல் வறட்சியடையாது பாதுகாக்கும்.

வேர்ப்பகுதி தோல்அரிப்பினைக் குணப்படுத்தப் பயன்படுகிறது. மேலும் வேர்கள் கருத்தடை பண்புகளை கொண்டிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. பிஜி நாட்டு உள்ளூர்வாசிகள் தமது அதிகளவிவான அம்பரல்லா பாவனை கருச்சிதைவுகளுக்குக் காரணமாகின்றதென நம்புகிறார்கள்.

இலங்கை வேளாண்மை துறையானது நீரிழிவு நோய், அஜீரணம், சிறுநீர்பாதை நோய்தொற்று, உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் மூலநோய் போன்றவற்றிற்கு அம்பரல்லாவை பரிந்துரைக்கிறது. மேலும் அம்பரல்லா தலைவலி, மலச்சிக்கலை குணப்படுத்துகிறது.

மங்கிய பழுப்புநிறமான அம்பரல்லா மரம் எளிதாக மிதக்கக் கூடியது. கட்டுமான வேலைகளுக்கு மரக்கட்டைகள் பயன்படுத்துவதில்லை எனினும் சில நேரங்களில் படகுகள் செய்யப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

பழங்கள் மற்றும் இலைகள் கால்நடைகளுக்கு தீவனமாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 

Ambarella.Origin of the Ambarella Fruit
AThe Spondias genus has 10 varieties of edible fruits; ambarella being one of them. Ambarella originates in Melanesia and Polynesia of the South Pacific. When the fruit came to the Caribbean islands, it became well adapted due to the similar climates as its homeland.

Today, the fruit grows abundantly in the soils of Sri Lanka and southern India. Other countries growing ambarella include Vietnam, Laos, Cambodia, Zanzibar, and Gabon. Though it’s not a major crop, the fruit grows prolifically in Central America and the northern parts of South America. Ambarellas are hobby crops in certain regions of Australia. Among Caribbean islanders, the recognition ambarellas receive is on par with papaya and mango.

Availability of Ambarella
Ambarella requires humid tropical and subtropical climates, with the exception of a few types capable of growing at cooler, higher elevations. One example of the latter is the Himalayan ambarella, which grows in the eastern Himalayan regions of India and Nepal. Like other varieties, the Himalayan ambarella also has fibrous flesh and a stringy seed. Tropical ambarella cultivars thrive in the southern states of India, including Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra, and Goa.

India doesn’t cultivate many ambarellas, though a few markets in South India carry them when in season. Despite the country’s suitable growing conditions, ambarellas are not popular here like they are in Sri Lanka and the Caribbean. Most Indian farmers have ambarellas as shade trees for other crops, and not for their fruit.

Where to find Ambarella in India
Ambarellas aren’t a staple in Indian pantries, though it’s a beloved souring agent in the cities along the Konkan coast. Instead, shoppers stumble upon the fruit while going for drives or when picking up tamarind paste—perhaps an ambarella is hanging in an unsuspecting garden with other ancient trees, or maybe it’s nestled behind a bold, colorful mango tree.

When sellers pawn off this sour-tasting fruit, it will likely be sitting next to chow chow in a rickety shop. Or, it’s languishing on a faded blue pushcart parked on dusty crossroad. If an ambarella junkie seeks the fruit’s piquant, zesty juice, it’s best to come after mango season in late summer—ambarella season shines in the fall and winter months.

The best bet of finding ambarella is coming to Kerala or Karnataka and asking a well-established local for its whereabouts. Not only will she have a spicy ambarella curry recipe passed down to her by her great-grandmother, but she’ll also know which neighbors grow a tree or two in their yard.

Ambarella fruitChecking an Ambarella for Ripeness
Unripe ambarellas are hard and green with no hints of sweetness in its tough, fibrous flesh. Though some people enjoy eating sour, unripe fruits with a pinch of salt, others prefer to wait until they have become golden yellow. In this condition, ambarellas lose their acidic bite and become more palatable. The pit, however, hardens upon ripening.

The best ambarella has a waxy, glossy skin with no signs of bruises. Slight discoloration is natural, as is the occasional small dark spot. The aroma should be pleasant, tropical, floral and slightly musky at peak ripeness.

Taste of Ambarella
Ambarellas possess a sour taste with a distinct crunch for a bite. The Encyclopedia of Fruits and Nuts euphemistically describes the taste as “crisp and juicy… sub acid with a pineapple fragrance and flavor.”

Similar to pickles, ambarella’s thin, lime-green skin is edible. However, ambarellas are a much more high-maintenance snack because of their large pit and its floss-like threads. Given the pit’s overbearing size, don’t expect much flesh from this fruit.

When ambarellas ripen to a golden yellow, the taste is similar to an unripe mango: crunchy, fibrous and mildly sweet.

Nutritional Value of Ambarella
According to the Sri Lanka Agriculture Department, the edible portion of an ambarella contains the following nutritional value per 100g:
46 kcal
.2g protein (negligible)
.1g fat (negligible)
12.4 g carb
56 mg calcium: 5.7% RDI
67 mg phosphorous: 6.7% RDI
.3 mg of iron: 1.6% RDI
205 ug carotene (Vitamin A): 4.1% RDI
.05 ug Thiamine (B1): 1% RDI
.02 ug of Riboflavin (B2): negligible
36 mg Vitamin C: 60% RDI

AmbarellaHealth Benefits of Ambarella
The Sri Lanka Agriculture Department recommends ambarella for diabetes mellitus, indigestion, urinary tract infections, hypertension and hemorrhoids. The fruit is also used to treat sores, wounds and burns, while the leaves and bark treat other maladies including dysentery, cracked tongue, and thrush.

Fijians use ambarella for other purposes, too. As per the book, “Fijian Medicinal Plants,” locals make a decoction of the leaves as a wash for sore eyes. The roots are believed to have contraceptive properties, which may be one reason for their additional use as an abortifacient.

The scientific community has affirmed some of these health benefits and more
According to a study published in a 2013 edition of the Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, ambarella fruit and leaves extracts exhibit strong antimicrobial, antioxidant, cytotoxic and thrombolytic activity.

How to Open/Cut: Slice an ambarella like a mango by cutting the flesh alongside the big, hairy pit. Given that the fruit is no larger than an egg, do not expect to extract much flesh. It’s possible to eat the fruit out of hand, but be mindful of the oblong pit in the center.

Storage: If ambarellas need further ripening, keep them at room temperature: Over the course of a week, the fruits will reach maturity.

Ambarellas keep for an additional two weeks when placed in the refrigerator. Though the taste will not be adversely affected, expect the fruits to lose their golden luster during cool storage. Let ambarellas sit at room temperature for an hour before consuming: they will have a more robust flavor profile compared to cold fruits.

Do not chill the fruits below 5C, as ambarellas are highly susceptible to chilling injury. When frozen, ambarellas show deep pits in their skin, and some develop fungal decay.

Ambarella Recipe Ideas Several countries utilize ambarellas in local dishes:

Sri Lankans make pickled chutney from raw ambarella. Natives also enjoy eating raw ambarellas with a bit of chili powder and salt.

Locals in Malaysia and Indonesia have a penchant for eating ambarella wedges with fish sauce.

The Vietnamese soak ambarellas in liquid and then artificially sweeten them to taste like licorice.

In Jamaica, they juice the fruit and add ginger and sugar.

Ambarella Curry–One common ambarella curry recipe in the south of India entails simmering the fruit in coconut milk with other vegetables—the fruit imparts a sour taste that balances the rich creaminess of the coconut.
–Use grated ripe, yellow ambarella as a substitute for raw papaya or raw mango.
–Make a classic Trinidad favorite of ambarella chutney: simply pulse the chopped ambarella flesh with garlic, salt and pepper into a chunky texture. Trinidadians add a pungent herb called “chadon beni,” or, “culantro,” but any herb on-hand will work—coriander, basil, parsley, and dill are adequate substitutes.
–Create a Sri Lankan curry by cutting the ambarella into halves. Boil the fruits in water and remove the skin once drained and cooled. In a shallow pan, heat oil and add mustard seeds. When the seeds are popping, add onions and garlic until brown. Then, add cinnamon, curry leaves, curry powder, turmeric, chili powder, sugar, and lastly, the ambarella fruits. Set to a low flame and add coconut milk. Simmer for 10 minutes.
–Make a condiment by pressure-cooking ambarella until soft. Once cooled, mash and de-pit the fruit, and then add salt and jaggery to the pulp. Separately, heat garlic and chilis in oil—coconut or chili oil works well. Stir the pulp briefly, and then transfer to a jar.

Flavor complements
Fruits: Amla, apple, Asian pear, bell pepper, bilimbi, calamondin, carambola, cashew apple, cattley guava, cochin goraka, coconut, cucumber, guava, java apple, lime, kiwi, kokum, lemon, malay apple, mango, pineapple, plantain, pomelo, sour orange, soursop, sweet lime, yellow mombin.

Herbs, spices and oil: chili, coconut milk, jaggery, asafetida, salt, pepper, cilantro, garlic, ginger, mustard seed, curry leaves, cumin, vinegar, chili oil, coconut oil

Random Fact about the Ambarella
Ambarella fruit juice doubles as a skin softener.

Other Names
Jew plum
Jamaican plum
Tahiti apple
Hog plum

Binomial Name
Spondias dulcis
Spondias cytherea
Spondias axillaris (Himalayan ambarella)

Related Fruits
Spondias purpurea (purple mombin)
Spondias pinnata (wild mango/amra)
Yellow mombin, java plum, “golden apple.”

Sources
Encyclopedia of Fruit and Nuts- Sri Lanka Agriculture Department