தமிழர் இசைக்கருவிகள்

தமிழர் இசைக்கருவிகள்

தமிழர் இசைக்கருவிகள் இசைக் கருவிகளை இரு கூறாகப் பிரிக்கலாம். பண்களை இசைக்கத் தகுந்தவற்றைப் பண்ணிசைக் கருவிகள் என்றும் தாளத்தைப் பொருத்தமாகக் குறித்துச் சுவையுடன் ஒலிக்கும் கருவிகளைத் தாளக் கருவிகள் என்றும் குறிப்பிடலாம். மேலும் இசையெழுப்பும் வாயில்களைக் கொண்டு அவற்றை நரம்புக் கருவி, துளைக் கருவி, தோற் கருவி, கஞ்சகக் கருவி எனப் பிரிக்கலாம். அவை மரம்,…

பழந்தமிழ் இசை -  இசைக்கருவிகள் - தோற்கருவிகள் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

பழந்தமிழ் இசை – இசைக்கருவிகள் – தோற்கருவிகள் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

இசைத்தமிழ் வரலாறு – இசையமுதம்  பழந்தமிழ் இசை –  இசைக்கருவிகள் : தோற்கருவிகள்  பறை, முரசு, மிருதங்கம், ஆகுளி, உறுமி மேளம், தவில், பம்பை, ஐம்முக முழவம், கஞ்சிரா, தமுக்கு, பேரிகை, மத்தளம், மண்மேளம், பெரும்பறை, பஞ்சறை, மேளம். 1.பறை பறை ஒரு தமிழிசைக் கருவியாகும். இது தோலால் ஆகிய மேளமாகும். ‘பறை’ என்ற சொல் பேச்சைக் குறிப்பதாகும். ‘பேசு’…

பழந்தமிழ் இசை - இசைக்கருவிகள் - நரம்புக்கருவிகள் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

பழந்தமிழ் இசை – இசைக்கருவிகள் – நரம்புக்கருவிகள் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

இசைத்தமிழ் வரலாறு – இசையமுதம் – பழந்தமிழ் இசை -முதலாவது பாகம் – இசைக்கருவிகள் நரம்புக் கருவிகள் 1.வீணை 2.யாழ் 3.கோட்டு வாத்தியம் 1.வீணை வீணை ஒரு நரம்பு இசைக்கருவி. மிக அழகிய இசைக்கருவியான இது மிகவும் பிரபலம் வாய்ந்தது. இந்திய இசையின் பல நுட்பங்களையும், தத்துவங்களையும் இந்தக் கருவியின் மூலம் தெளிவாக வெளிப்படுத்தலாம். பண்டைக்காலம் தொட்டு வீணை…

இசைத்தமிழ் வரலாறு - இசையமுதம் :  சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

இசைத்தமிழ் வரலாறு – இசையமுதம் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

இசைத்தமிழ் வரலாறு – இசையமுதம் : முன்னுரை  “நாதமாம் பரத்தில் லயித்தது பாரே!” “அமுதமாய்ப் பெருகு மானந்தக் கடலாம் இதய மாஞ்சிறு குகைதனி லோர்பொறி உதித்த பிரணவத் தாலே யுருவாய் ஊமையா மெழுத்தா யோதொணா மறையாய் மனமெனு மாசான் வளர்கனல் மூட்ட உசுவாச நிசுவாசப் பெருங்காற் றுண்டாய் மந்தரத் தொனியாய் மனத்திடைத் தோன்றி மார்பு கண்டம் வரவரப்…

பழந்தமிழ் இசை- தமிழ் இசையின் வடிவங்கள் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

பழந்தமிழ் இசை- தமிழ் இசையின் வடிவங்கள் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

இசைத்தமிழ் வரலாறு – இசையமுதம்  பழந்தமிழ் இசை – இரண்டாம் பாகம் தமிழ் இசையின் வடிவங்கள் “ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கினையும் ஏய உணர்விக்கும் என்னம்மை – தூய உருப்பளிங்கு போல்வாளென் உள்ளத்தின் உள்ளே இருப்பளிங்கு வாரா திடர்” கலைவாணியின் அருளோடு… “இசையமுதம்!” எனும் இந்த அற்புதமான இனிய தொடரை வழி நடத்திச் சென்று இனிதாக நிறைவேற்றி…

தமிழிசை வரலாறு

தமிழிசை வரலாறு

தமிழிசை வரலாறு- ஒரு விளக்கம் (Write-up about the Ancient Tamil Music – Collected through Books, Internet and Tamil Scholars) பழந்தமிழ்ப் பண்ணிசை என்பது யாது? நம் தமிழ்மொழியினைப் போல, தமிழிசையென்பது நம்முடைய மிகப் பழமையான இசைச் செல்வமாகும். சங்கத்தமிழானது (அ) இயற்றமிழ், (ஆ) இசைத்தமிழ், (இ) நாடகத்தமிழென மூன்று வகையினதாய்…

பழந்தமிழ் இசை - சுருதி வாத்தியங்கள்  : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

பழந்தமிழ் இசை – சுருதி வாத்தியங்கள் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

இசைத்தமிழ் வரலாறு – இசையமுதம் பழந்தமிழ் இசை – சுருதி வாத்தியங்கள் சுருதிப்பெட்டி தமிழிசைக்கு இன்றியமையாத மற்றொரு தன்மை சுருதி அல்லது ஒலிநிலையாகும். இராகங்களின் இசை வடிவங்களை எல்லாம் ஒரு ஆதார சுருதியை வைத்துக்கொண்டு பாடினால்தான் தெளிவாகும். இசை என்பது சுருதி என்னும் அத்திபாரத்தின் மீதே கட்டி எழுப்பப்படுகிறது. சுருக்கமாக சொல்வதானால், சுருதி பாடுவோருக்கும் மட்டுமல்ல கேட்போருக்கும் தெரிந்திருக்க…

வகைவகையான வீணைகள்!

வகைவகையான வீணைகள்!

வீணை என்று சொன்னதுமே எல்லோருக்கும் சரஸ்வதியின் நினைவு தான் வரும். ஆனால் 32 வகையான வீணைகளை 31 தெய்வங்கள் இசைப்பதாக புராணங்கள் சொல்கின்றன. 1. பிரம்மதேவனின் வீணை- அண்டம், 2. விஷ்ணு- பிண்டகம், 3. ருத்திரர்- சராசுரம், 4. கவுரி- ருத்ரிகை, 5. காளி- காந்தாரி, 6. லட்சுமி- சாரங்கி, 7. சரஸ்வதி- கச்சபி எனும்…