தமிழர்கள் காலத்தை வகுத்த விதம்

தமிழர்கள் காலத்தை வகுத்த விதம் பிரமிப்பானது. தமிழர்கள் காலத்தை வகுத்த விதம் பிரமிப்பானது. தமிழர்கள் இயற்கையை ஆதாரமாகக் கொண்டு காலத்தைப் பிரித்தார்கள். ஒரு நாளைக்கூட ஆறு சிறு பொழுதுகளாக பிரித்து வைத்திருந்தார்கள். 1. வைகறை 2. காலை 3. நண்பகல் 4. எற்பாடு 5. மாலை 6. யாமம் என்று அவற்றை அழைத்தார்கள். அது மட்டுமல்ல,…

தமிழர்கள் கண்டறிந்த தசமக் கணக்கீடு !

தமிழர்கள் கண்டறிந்த தசமக் கணக்கீடு !

ரோமானியர்களும் சீனர்களும்தான் உலகில் முதல்முறையாக எண்களை உருவாக்கினர் என்று வரலாற்றில் புருடா விடுகிறார்கள். ஆனால் தமிழினம் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தசமக் கணக்கீடு முறையை (Decimal Calculation) தனது எண்ணியலில் வைத்திருந்தது. தமிழர்களின் தசமக் கணக்கீட்டு முறைய இன்று ரோமானியர்களும் சீனர்களும் ஆய்வு செய்தால் உலகிற்கு எண்களை வழங்கியவன் தமிழனே என மாற்றுக் கருத்திருல்லாமல் ஒப்புக்கொள்வார்கள்….

கபிலரின் குறிஞ்சி பாட்டில் கூறிய 99 பூக்கள்

கபிலரின் குறிஞ்சி பாட்டில் கூறிய 99 பூக்கள்

பழந்தமிழ் மக்கள் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வு மேற்கொண்டிருந்தனர். எனவே இயற்கையைப்பற்றி நன்கு அறிந்திருந்தனர். இயற்கையைப் பாடிய உலகக் கவிஞர்களை இவர்களுடன் ஒப்பிட இயலாவண்ணம், மிக உயர்ந்த நிலையில் இயற்கையைக் கையாளும் இணையற்ற புலவர்களாகத் திகழ்ந்தனர். வாழும் முறைமைக்கு அடிப்படையான ஐவகை நிலப்பாகுபாட்டை குறிஞ்சி,முல்லை,மருதம், நெய்தல், பாலை எனப் பூக்களின் பெயரால் அமைத்துள்ளனர். இவையே பின்னர், திணை ஒழுக்கத்திற்கும் அடிப்படையாயிற்று. பூக்களை…

தமிழ் ஒலிப்பிறப்பு

தமிழ் ஒலிப்பிறப்பு

தமிழ் ஒலிப்பிறப்பு தமிழ் -கருத்துக்களம்