தத்துவங்கள் 96

96 தத்துவங்கள் அகக்கருவிகள் 36 பூதம் 5 மண் நீர் தீ காற்று ஆகாயம் தன்மாத்திரை 5 ச்ப்தம் ஸ்பரிசம் ரூபம் ரசம் கந்தம் கன்மேந்திரியம் 5 வாக்கு பாதம் கை எருவாய் கருவாய் ஞானேந்திரியம் 5 செவி கண் மூக்கு நாக்கு மெய் அந்தக்கரணம் 4 மனம் அகங்காரம் புத்தி சித்தம் வித்தியா தத்துவம்…

Aldous Huxley Describes the Dancing Shiva Image

Aldous Huxley Describes the Dancing Shiva Image

https://www.youtube.com/watch?v=32oo0oyLUdE  Published on 13 Oct 2012 The great writer Aldous Huxley (Brave New World, The Perennial Philosophy, The Doors of Perception, Island) describes the “Dancing Shiva” image (Nataraj) of the Hindu tradition and its immense significance and comprehensiveness. This is…